Wageningen Environmental Research zoekt partners voor samenwerking in Regio Deals

Project

Partners gezocht: samenwerking in Regio Deals

Speelt in uw regio een integraal vraagstuk met een sociale, ecologische of economische opgave waarvoor een innovatieve oplossing gewenst is? Het Rijk biedt regio’s de mogelijkheid dit aan te pakken in een ‘Regio Deal’. Wageningen Environmental Research kan u daarbij als kennispartner ondersteunen.

Een Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio om gezamenlijk de regionale opgave aan te pakken. Doordat er middelen beschikkaar gesteld zijn in de ‘Regio Envelop’, kan een financiële bijdrage onderdeel zijn van dit partnerschap. Naast geld bieden Regio Deals de mogelijkheid om bijvoorbeeld belemmeringen in regelgeving en beleid weg te nemen, nieuwe netwerken te vormen of kennis te bundelen en delen. Ook andere praktische ondersteuning van het Rijk (bijvoorbeeld om andere investeringsmiddelen te verwerven) is mogelijk.

Om te komen tot Regio Deals kunnen nu voorstellen worden aangemeld, die in de loop van 2018 of voorjaar 2019 tot een aantal Regio Deals moeten leiden. Aanmelding in de vorm van een korten beschrijving (‘2-pager’) dient te geschieden voor 1 september a.s. bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In de deal is inbegrepen dat door samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen tot oplossingen wordt gekomen. Wageningen Environmental Research ondersteunt graag die initiatieven die zich richten op onze leefomgeving in brede zin (bv. transitie-opgaven op thema’s als energie, klimaat, circulaire economie, etc.). Wij kunnen dat doen vanuit een lange traditie van integraal samenwerken met overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Wij verwachten in de samenwerking met u niet alleen te kunnen komen tot het beste voorstel maar ook uw regionale opgave van een structurele en bestendige aanpak en invulling te kunnen voorzien. U heeft namelijk met ons de beschikking over een sterk en breed expertiseveld, maar ook over onze uitgebreide regionale kennisbasis (database) en ons praktijknetwerk. Tevens denken wij met een Regio Deal een goede invulling te kunnen geven aan een kwalitatief hoogwaardige en duurzame groene leefomgeving. Ook voor uw regio.

Deadline

De deadline om te reageren op dit project is 01-09-2018.