Project

Sludge2Soil

Onderzoek naar de verwerking van afvalwaterzuiveringsslib tot waardevolle minerale meststoffen en organische bodemverbeteraars met bestaande en nieuwe technieken draagt bij aan oplossingen in de water, food and ecology nexus. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door TKI Deltatechnologie.

Aanleiding van het project

Waterschappen zoeken alternatieve afzetroutes voor zuiveringsslib waarbij gestreefd wordt naar duurzaamheid, energiewinning en hergebruik van nutriënten. Huidige afzetroutes, waarbij slib wordt verbrand, leiden tot hoge kosten en tot verlies van waardevolle nutriënten en organische stof. Hergebruik van slib in de landbouw is een efficiënte en goedkope manier om nutriënten en organische stof weer terug te brengen naar de bodem en om zo de kwaliteit en vruchtbaarheid van de bodem op peil te houden. In Nederland wordt slib sinds de jaren negentig niet meer in de landbouw gebruikt vanwege de aanwezigheid van zware metalen, het negatieve imago van het product en de toenemende concurrentie met dierlijke mest. Maar, voor de toekomst zijn er weer nieuwe kansen om slib in de landbouw af te zetten. Enerzijds zijn er nu technieken beschikbaar waarmee de landbouwkundige en milieukundige kwaliteit van zuiveringsslib sterk verbeterd kan worden. Anderzijds is er nu meer kennis over het gedrag van contaminanten in het milieu waardoor factoren zoals landgebruik en bio-beschikbaarheid meegenomen kunnen worden in het boordelen van de milieukundige risico’s bij gebruik van het product in de landbouw. Deze trends leiden ertoe dat er voor de toekomst perspectieven zijn om zuiveringsslib te verwerken tot een schoon en onverdacht product wat tevens voldoet aan de landbouwkundige criteria van de eindgebruiker.

Doel van het project

  • Het verwerken van zuiveringsslib tot waardevolle minerale meststoffen en organische bodemverbeteraars met bestaande en nieuwe technieken.
  • Het beoordelen van de landbouwkundige en milieukundige waarde (milieu-risico-analyse) van producten uit zuiveringsslib en het bepalen van de geschiktheid van deze producten voor diverse toepassingen in de landbouw.
  • Het uitwerken van kansvolle routes voor de verwerking van slib en afzet van de producten in de landbouw
  • Het verhogen van de acceptatie van het gebruik van producten uit zuiveringsslib in de landbouw.

Omschrijving van de activiteiten

Zuiveringsslib wordt door de betrokken partners verwerkt door middel van vergisting en compostering. De daaruit resulterende producten worden door Alterra geanalyseerd en beoordeeld op landbouwkundige en milieukundige waarde. De landbouwkundige eigenschappen van de producten worden vergeleken met de gebruikersspecifieke criteria. Bij de milieukundige beoordeling worden de milieurisico’s ten aanzien van aanwezige contaminanten (zware metalen, organische microverontreinigingen) beoordeeld. Op basis van de uitkomsten bepaalt Alterra de geschiktheid van de producten voor diverse toepassingen in de landbouw. Daarnaast wordt getest of de kwaliteit van de producten verder verbeterd en aangepast kan worden door middel van bestaande en nog te ontwikkelen technieken. Op basis van de resultaten worden perspectiefvolle routes geformuleerd welke leiden tot een duurzame verwerking van zuiveringsslib tot bodemverbeteraars en meststoffen.

Verwachte resultaten

Het project formuleert perspectieven om zuiveringsslib op een duurzame manier te verwerken meststoffen en bodemverbeteraars welke in de landbouw afgezet kunnen worden. Ten opzichte van de huidige dure afzetroutes levert gebruik van slib in de landbouw een groot financieel voordeel op voor de watersector.

Perspectiefvolle verwerkingsroutes voor zuiveringsslib worden uitgewerkt in een volgend PPS.

Innovatieve karakter van Sludge2Soil

In dit project wordt gebruik gemaakt van nieuwe innovatieve technieken om slib te verwerken tot schone, hoogwaardige meststoffen en bodemverbeteraars. Opgedane kennis uit dit project kan verder gebruikt worden in andere projecten gericht op hergebruik van nutriënten en valorisatie van rest- en afvalstromen. Dit project draagt daardoor bij aan de totstandkoming van een circulaire economie.

Valorisatie

Projectresultaten worden gedeeld met de watersector door het openbaar maken van de resultaten en door presentaties op relevante bijeenkomsten. De voortgang van het project is tevens te volgen via de projectwebsite. Voor perspectiefvolle routes zal actief gezocht worden naar waterschappen en ondernemers die willen deelnemen aan vervolgonderzoek om nieuwe verwerkings- en afzetroutes marktrijp te maken door het uitvoeren van pilots (met nieuwe/verbeterede technieken) en potproeven (met de producten). Hiervoor wordt medio 2016 een workshop georganiseerd.