Nieuws

Staat van instandhouding haas en konijn

article_published_on_label
13 april 2022

De staat van instandhouding is een maatstaf die wordt gebruikt om de duurzaamheid van een bepaalde wilde dierpopulatie te bepalen: hoe gaat het met de soort en wat is de verwachting op de middellange termijn? Wageningen Environmental Research heeft, in opdracht van het Ministerie van LNV, onderzoek gedaan naar de staat van instandhouding voor de haas en het konijn. Voor beide soorten blijkt deze zeer ongunstig te zijn.

De staat van instandhouding (SvI) is een veelgebruikt toetsingscriterium om te bepalen hoe diersoorten ervoor staan. Voor het bepalen van de SvI’s voor de haas en het konijn, hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van dezelfde methodiek die gebruikt wordt voor het bepalen van de SvI voor soorten onder de Europese Habitatrichtlijn. De SvI’s zijn beoordeeld op basis van vier aspecten: verspreiding, populatie, leefgebied en het toekomstperspectief van de diersoorten. Ieder van deze aspecten is met kleurcodering beoordeeld als gunstig (groen), matig ongunstig (oranje), zeer ongunstig (rood) of onbekend (grijs).

Afname populaties

Voor zowel de haas als het konijn, is de uitkomst van de beoordeling van de verschillende aspecten gelijk. De verspreiding en het leefgebied zijn voor beide soorten beoordeeld als gunstig. Het aspect populatie wordt alsop zeer ongunstig beoordeeld. De langjarige trend laat een jaarlijkse afname in de populatieomvang zien van gemiddeld 1,2% voor de hazenpopulatie en 1,8% voor de konijnenpopulatie. Hiervoor is gebruik gemaakt van trendgegevens van het CBS. De omvang van beide populaties is daarnaast kleiner dan de hiervoor vastgestelde referentiewaarde.

Tot slot is het toekomstperspectief van beide soorten beoordeeld: is de verwachting dat de SvI in de komende 12 jaar verandert? Hiervoor is gekeken naar de huidige status van de aspecten verspreiding, populatie en leefgebied, en naar drukfactoren, bedreigingen en maatregelen die juist in het belang kunnen zijn van de soort. Er zijn veel voorgenomen maatregelen, zowel in het landelijk gebied als in natuurgebieden, om de natuur in Nederland te herstellen. Deze maatregelen kunnen ook een gunstig effect hebben op haas en konijn. Het is niet zeker of deze ontwikkelingen voldoende zijn om de huidige negatieve populatietrend te kunnen keren. Voor de haas en het konijn is het toekomstperspectief daarom beoordeeld als onbekend. Conform de methodiek is de SvI van een soort zeer ongunstig indien een of meer van de vier aspecten beoordeeld wordt als zeer ongunstig. Voor de haas en het konijn, met een zeer ongunstige beoordeling van het aspect populatie, komt de eindbeoordeling daarom uit op zeer ongunstig.