Uitgave

Stadsontwikkeling en Flora en faunawet

Deze folder geeft in het kort informatie over de Flora- en faunawet, Vogel- en Habitatrichtlijn, ecologische inventarisaties, compensatie en mitigatie, ecologische inrichting en beheer toegespitst op stadsontwikkeling.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Risico-analyse plangebied
  • Quickscan natuurwaarden
  • Effectenstude
 • Omgaan met natuurwaarden
  • Natuur in de stad
  • mitigerende en compenserende maatregelen
  • Monitoring
  • Juridisch advies
 • Ondersteuning ontheffingsaanvraag
  • Analyse maatschappelijk belang
folder stadsontwikkeling en flora- en faunawet

Verkrijgbaarheid