Project

Voedselsystemen Afrikaanse delta's

Delta's in Afrika staan onder druk, omdat delta’s vaak dichtbevolkt zijn en een veelvoud aan functies herbergen. Delta’s bieden velen economische kansen maar deze gebieden staan ook voor vele uitdagingen, o.a. met betrekking tot de beschikbaarheid van voedsel tegen betaalbare prijzen, gezondheid, en sanitaire voorzieningen, waterbeheer, urbane planning, enz. Met de delta van de Nijl als voorbeeld wordt het voedselsysteem gelinkt met het watersysteem.

Deltagebieden leveren een sterke bijdrage aan de voedselproductie en andere ecosysteemdiensten. Ze zijn echter ook bijzonder kwetsbaar voor de effecten van ontwikkeling en klimaatverandering, o.a. door watertekort (droogte) en wateroverlast (overstromingen), zoutgehalte, zuurgraad, vochtigheid, bodemdaling-zeespiegelstijging, plagen en andere ziekten. Delta’s zijn economische hotspots, waar veel functies samenvallen en waar veel mensen wonen. Er is dan ook vaak sprake van een grote bevolkingsdruk en een grote druk op landgebruik. Beschikbaarheid van zoet water van voldoende kwaliteit en maximalisatie van het gebruik van verziltende gebieden is een essentieel onderdeel van voedselsystemen in delta’s. Daarom is de link van het ‘voedselsysteem’ met het ‘watersysteem’ essentieel.

Wageningen U&R onderzoekt, samen met meerdere stakeholders, nieuwe ‘transitiepaden’ voor veerkrachtige voedselsystemen in ‘Deltas Under Pressure’. Er worden gereedschappen ontwikkeld om deze transities te ondersteunen, waarbij veld-, boerderij-, regionale en nationale niveaus met elkaar worden verbonden om de toekomstige voedselzekerheid te vergroten. Dit project is daarop een aanvulling.

Verder levert dit project een bijdrage aan de achtergronddocumentatie van de UN World Food Systems Summit (2021) door onderzoek naar delta’s in Afrika, aan de hand van de Nijldelta. Hoewel de Nijldelta niet volledig representatief is voor delta’s van Afrika, is het wel bij uitstek een delta waar de biofysische delta eigenschappen combineren met economische belangen, een zeer dichte bevolking en een beperkte watervoorziening. De verschillende onderdelen van het huidige voedselsysteem, inclusief drijfveren en uitkomsten, wordt bestudeerd in relatie met het watersysteem. De output van het onderzoek omvat beleidslijnen voor een duurzaam water-voor-voedselsysteem. Een verwachte uitkomst is ook een identificatie van hoe Egypte het voedselsysteem de komende decennia zal moeten aanpassen. Er wordt samengewerkt met de Delta Alliantie bij het onderzoeken van andere Afrikaanse delta’s om ook daar, op een gelijksoortige manier, de inter-relatie van het voedselsysteem en water systeem te identificeren.

Publicaties