milieucontaminanten

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Het RIKILT is nationaal referentielaboratorium (NRL) voor onderzoek naar de milieucontaminanten in voeding en diervoeding zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)

NRL

RIKILT is Nationaal Referentie Laboratorium voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en betrokken bij de analyse van PAK’s in voedsel en diervoeding. Dit is vastgelegd in de Verordening (EG) nr. 882/2004 en Richtlijn 96/23/EG.

De analyse van PAK’s is momenteel niet opgenomen in de officiële monitorprogramma’s van RIKILT. Op verzoek van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) analyseert RIKILT melkmonsters op de aanwezigheid van PAK’s.

EU-RL

RIKILT is EU-RL voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen in voedsel en diervoeding in het kader van Verordening (EG) nr. 882/2004 en Richtlijn 96/23/EG. RIKILT draagt bij aan de implementatie van hoogwaardige en uniforme analyseresultaten en organiseert ringonderzoeken naar de vaststelling van:

  •     16 (15+1) EU-prioritaire PAK’s
  •     in de toekomst, vier beoogde PAK’s:
  •     benzo[a]anthraceen (BaA),
  •     benzo[a]pyreen (BaP),
  •     benzo[b]fluoranteen (BbF)
  •     chryseen (CHR) in voedsel en diervoeding

Aan de hand van deze ringonderzoeken wordt bekeken of de NRL’s in staat zijn PAK’s vast te stellen conform Verordening (EG) nr. 1881/2006.