Maiskolf

Voedsel en veevoer

De ontwikkeling van de biobased economy, die zorgt voor een toenemende vraag naar biomassa voor niet-voedsel toepassingen, wordt vaak als een bedreiging voor de voedselzekerheid gezien. Met innovatieve bioraffinageconcepten gericht op optimale benutting van biomassa kunnen we zowel aan de behoefte aan voedsel en veevoer als aan de ontwikkeling van biobased toepassingen tegemoet komen.

Het waarborgen van de beschikbaarheid van voldoende, veilig en gezond voedsel voor een groeiende en steeds welvarender wereldbevolking is de grootste uitdaging voor de voedsel- en veevoerindustrie. Uit biomassa kunnen we waardevolle componenten halen voor voeding en veevoer, maar ook voor bijvoorbeeld biobased materialen, biobased chemicaliën en energie.

Hoogwaardige benutting van biomassa

Wageningen Food & Biobased Research onderzoekt hoe biomassa zo hoogwaardig en optimaal mogelijk benut kan worden. Speerpunten binnen ons onderzoek zijn het opwaarderen van reststromen uit de voedsel en veevoer industrie, het ontwikkelen van nieuwe grondstoffen voor voedsel en veevoer ingrediënten (zoals eiwitten uit groen blad of algen) en de toepassing van milde scheidingstechnieken waarbij de functionaliteit van macro- en micro-nutriënten behouden blijft.

Ook voedselreststromen bieden kansen

Ongeveer 30 procent van het op het land geproduceerde voedsel belandt uiteindelijk niet bij de consument op het bord. Dit komt niet alleen door voedselverspilling bij de consument thuis en in de retail, maar ook door procesverliezen in de voedselverwerkende industrie. Deze procesverliezen ontstaan vooral bij processen die zijn ingericht op één specifieke toepassing, zoals het maken van sap uit sinaasappels of  suiker uit bieten. Alle componenten die niet aan deze toepassing bijdragen worden dan als reststroom beschouwd en krijgen uiteindelijk een relatief laagwaardige toepassing. Valorisatie van deze reststromen is één van de speerpunten van het onderzoek bij Wageningen Food & Biobased Research. Dankzij dit onderzoek hebben we verschillende hoogwaardige toepassingen van reststromen kunnen realiseren. We creëren zo meerwaarde voor de industrie, omdat uit één bron meerdere producten gemaakt kunnen worden.

Andere kwaliteitseisen voor voedsel en veevoertoepassingen

Niet-technologische aspecten zoals kwaliteitsstandaarden en bestaande infrastructuren zijn van groot belang voor de slaagkans van nieuwe toepassingen van producten uit biomassa. Kwaliteitsstandaarden voor producten zijn gebaseerd op gangbare bronnen voor voedselingrediënten, maar componenten uit reststromen kunnen afwijkende eigenschappen, bijvoorbeeld andere smaakeigenschappen, hebben. Samenwerken met (mogelijke) eindgebruikers is dus van groot belang om kostbare opwaardeerstappen te omzeilen. Door aan te sluiten bij bestaande infrastructuren kunnen kosten voor de verwerking van reststromen beperkt worden.

Fresh Biomass Refinery Parc (FBR-PARC)

Wageningen Food & Biobased Research heeft met het Fresh Biomass Refinery Parc (FBR-PARC) het initiatief genomen om verse biomassa (zoals gras, loof, aardappelen maar ook reststromen uit kassen en procesresiduen) en aquatische biomassa (zoals algen en eendenkroos) beter te gaan benutten. Verse biomassa wordt op dit moment vooral laagwaardig toegepast als grondstof voor vergisting of bodemverbeteraar. Met FBR-PARC brengt Wageningen Food & Biobased Research partijen bij elkaar die gezamenlijk nieuwe waardeketens voor hoogwaardiger toepassing van verse biomassa opzetten door kennisontwikkeling en het bundelen van expertises en technieken. Deze ontwikkeling wordt ondersteund met een innovatieve infrastructuur waarmee haalbaarheidsstudies kunnen worden verricht. Een interessant project waar we op dit moment aan werken, is de benutting van eiwitten uit verse en aquatische biomassa voor voedsel, veevoer en biobased toepassingen.

Innovatieve scheidingstechnieken

Succesvolle toepassing van bioraffinage voor voedsel, veevoer of biobased producten staat of valt bij de mogelijkheden om de beschikbare biomassa in verschillende functionele componenten te ontrafelen. Ontsluitings-, fractionerings- en scheidingtechnologieën vormen hiervoor de sleutel. Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt, in samenwerking met de Wageningen Universiteit, nieuwe technologieën die enerzijds minder water, energie en chemicaliën verbruiken, en anderzijds zorgen dat de natuurlijke structuur van de componenten behouden blijft. Zo kunnen we nieuwe functionele ingrediënten voor voedsel,veevoer en biobased toepassingen ontwikkelen.

Projecten