Ketenanalyse

Wageningen Food & Biobased Research doet economische analyses aan versketens over de hele wereld waarin kwaliteitsverlies en derving centraal staan. Fabrikanten en retailers kunnen zo weloverwogen beslissingen nemen bij de optimalisatie van productie en distributie.

Wat levert het een retailer in een ontwikkelingsland op als hij investeert in gekoeld transport? Is het economisch rendabel om de bananenproductie in een regio op te schalen? Moet dit product in het assortiment blijven? Over de hele wereld streven fabrikanten en retailers naar een efficiënte logistiek, voedselzekerheid en een zo hoog mogelijke productkwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. Ze moeten voor de optimalisatie van hun productie- en distributieketens soms grote investeringen doen. Vaak is echter onduidelijk of en zo ja op wat voor termijn ze deze terugverdienen.

Verse voedingsmiddelen hebben een lange weg te gaan voordat zij bij de consument thuis op de keukentafel terecht komen. Soms verstrijkt de houdbaarheidsdatum al voor die tijd of loopt de kwaliteit te ver terug. De winkelier moet het product dan uit de schap halen en veelal weggooien. De retailer loopt hierdoor inkomsten mis en het is niet duurzaam. Aan de fabrikanten en retailers de uitdaging hun versketen efficiënt in te richten, en tegelijkertijd kwaliteitsverlies en derving tot een minimum beperken.

Economische analyse

Wageningen Food & Biobased Research verricht economische ketenanalyses die fabrikanten en retailers inzicht geven in de kosten en baten van innovaties en verbeteringen in de versketen. Dat gebeurt via een unieke integrale methode, met oog voor de totale productie- en distributieketen. De aanpak levert realistische scenario’s op en een praktisch, wetenschappelijk onderbouwd advies.

Wageningen Food & Biobased Research heeft veel kennis van logistieke activiteiten en van activity-based costing: de wijze waarop je de kosten van de verschillende processen in een keten doorberekent. Zo analyseren wij de kaasketen op activiteiten tussen én binnen ketenschakels, zoals het transport van de fabriek naar de supermarkt en de kaasrijping. De uitkomst is een situatiespecifieke integrale kostprijs per ketenactiviteit.

Ook bepalen wij de direct product profitablility (DPP): de ‘schapwaarde’ van producten. Deze geeft retailers een idee van de bijdrage – bijvoorbeeld het rendement – van een product aan een productgroep.

Wageningen Food & Biobased Research heeft inzicht in trends en marktontwikkelingen. Daardoor kunnen wij inschatten of er afzetmarkt is om investeringen in een grootschalig productieproces terug te verdienen.

Kwaliteitsverlies en derving

Wageningen Food & Biobased Research ondersteunt fabrikanten en retailers met een uniek simulatiesysteem. Dit systeem brengt in beeld waar in de versketen kwaliteitsverlies en derving optreden. Het geeft ook kwantitatief inzicht in het effect van mogelijke verbeteringen. Fabrikanten en retailers kunnen op basis hiervan weloverwogen maatregelen nemen om kwaliteitsverlies en derving te verminderen.

Uitgangspunt voor de analyses is het softwarepakket Enterprise Dynamics, aangevuld met geavanceerde modellen voor simulatie van kwaliteitsverlies en van logistieke activiteiten als bevoorrading en bestellen. Deze modellen zijn door experts van Wageningen Food & Biobased Research ontwikkeld en onder meer gebaseerd op eigen bewaarexperimenten. Samen vormen ze het AgroLogistics Analysis and Design INstrument (ALADIN).