Keteninrichting

Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt en implementeert kennis die de voedings- en biobased sector wereldwijd helpt bij een integrale, duurzame inrichting van versketens.

Wat is de bijdrage van een ketenschakel aan de CO2-voetafdruk van ons product? Tot welk product kan ik mijn reststromen het beste verwerken, via welk proces en hoe organiseer ik dit? Wat is milieuvriendelijker: overgebleven tomaten verwerken tot soep of ze deponeren in de kliko? Bedrijven die écht willen verduurzamen kiezen voor een ketenbrede aanpak. Daarbij moeten ze veel afwegingen maken: over kosten en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen, grondstoffen en energie, maar ook over de maatschappelijke verantwoording die zij willen afleggen. De kunst is in alle ketenschakels productieprocessen en logistieke handelingen zo op elkaar af te stemmen dat de duurzaamheidswinst maximaal is, bij een hoge productkwaliteit en zo laag mogelijke kosten.

Ketenbrede aanpak

Wageningen Food & Biobased Research brengt de verschillende schakels in een productie- en distributieketen en hun bijdrage aan de totale CO2-voetafdruk in kaart. Door goederenstromen te inventariseren, te modelleren en te optimaliseren maken wij inzichtelijk hoe bedrijven bestaande en nieuwe versketens duurzaam en kostenefficiënt kunnen inrichten. Daarbij houden wij niet alleen rekening met marktontwikkelingen, maar ook met logistieke, geografische en procestechnologische factoren.

Wageningen Food & Biobased Research heeft ervaring met de inrichting van versketens over de hele wereld, van Nederland tot Vietnam. Wij vormen de verbindende schakel tussen tal van expertises binnen Wageningen University & Research, zoals opslag en bewaring, kwaliteitsbewaking, voedselveiligheid, kennis- en keteninformatiesystemen, en bioraffinage. Dankzij onze nauwe samenwerking met andere expertisegroepen binnen Wageningen Food & Biobased Research kunnen wij bedrijven adviseren over innovatieve bestemmingen voor reststromen in de voedselketen. Denk bijvoorbeeld aan de verwerking van tomatenbladeren en -stengels tot vezelpulp als basis voor verpakkingsmateriaal.

Voedselverspilling verminderen

Wageningen Food & Biobased Research is betrokken bij diverse projecten om voedselverspilling te verminderen. Een daarvan is Food2Food, gericht op verwerking van gederfde supermarktproducten tot hoogwaardige voedingsmiddelen. Samen met een foodservice-bedrijf ontwikkelen wij een nieuwe keten voor de verwerking van deze reststromen. Ook leveren wij een bijdrage aan de inrichting, optimalisering en organisatie van deze keten.

Daarnaast onderzoeken wij, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, hoe Nederland zijn kennis en expertise kan delen met bedrijven in ontwikkelende en opkomende markten om voedselverliezen in de postharvest-keten te verminderen. Wij inventariseren knelpunten en maatregelen, en geven aan hoe de kennis het beste overgebracht kan worden. Het uiteindelijke doel is om via samenwerking met bedrijfsleven, kennisinstellingen, NGO’s en overheden te komen tot een netwerk met kennis van zowel postharvest-technologie als ketenefficiëntie.

Projecten