Bioraffinage en biomassa

Waarde creëren uit biomassa

Biomassa is een veelzijdige en overvloedig beschikbare bron om de groeiende wereldbevolking duurzaam te voorzien van voedsel, chemicaliën, materialen, cosmetica, brandstoffen en andere producten. Om de transitie naar een fossiele, duurzame en klimaatneutrale samenleving te kunnen maken, is de inzet van biomassa cruciaal. Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt bioraffinage technologieën om ingrediënten uit biomassa duurzaam te gebruiken en kwalitatief hoogwaardig in te zetten. We willen hiermee een zinvolle bijdrage leveren aan een beter milieu en tegelijkertijd voorzien in de behoeften van een groeiende bevolking.

Alles van de grondstof gebruiken

Een groot deel van de toekomstige grondstoffen zullen naar verwachting afkomstig zijn van biobased bronnen, ter vervanging van fossiele grondstoffen. Allereerst om de klimaatverandering tegen te gaan en te zorgen voor milieuvriendelijke en gezonde producten. Maar daarnaast omdat de vraag naar grondstoffen snel groeit en de industrie op zoek is naar extra grondstoffen om betere producten, met verschillende functionaliteiten te kunnen leveren. Dat is cruciaal voor een duurzame samenleving - en het is mogelijk. Natuurlijke bronnen zijn het meest waardevol wanneer we de functionaliteiten die al in het plantaardig materiaal aanwezig zijn, behouden en gebruiken. De uitdaging is om dit potentieel te ontsluiten en beschikbaar te maken tegen de juiste prijs, tijd en kwaliteit. Dit kan alleen als deze transitie gepaard gaat met een grote zorg voor de natuur, de voedselvoorziening en een gezonde planeet. Dit vraagt om een verschuiving van een lineaire fossiele aanpak naar nieuwe biobased waardeketens op basis van circulaire principes waarbij alle grondstoffen worden omgezet in waardevolle producten. In alle stappen van deze nieuwe waardeketens zijn nieuwe processen en werkwijzen nodig. Van oogst, conservering en logistiek tot productie en consumentenacceptatie.

Natuurlijke eigenschappen behouden

Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt samen met de industrie nieuwe technologieĆ«n en kennis voor de overgang van lineair, fossiel naar circulair, biobased. We bouwen aan duurzame en kosteneffectieve ketens en leveren bioraffinage- en productietechnieken voor een breed scala aan producten. Onze nadruk ligt op het verbeteren van de gehele waardeketen en het creĆ«ren van een positieve impact op de levenscyclus van producten, de CO2-voetafdruk, de circulariteit en de kosten. We breken geen waardevolle vezels en eiwitstructuren af en verbranden ze evenmin. In plaats daarvan zetten we milde verwerkingstechnieken in om optimaal gebruik te maken van de natuurlijke eigenschappen. Binnen ons programma verbinden en combineren we de verschillende expertises op het gebied van voorbehandeling van biomassa, fractionering, bioconversie en productformulering met economische en impactevaluaties, zoals levenscyclusanalyse (LCA). We zetten deze expertises in voor lignocellulose-houdende reststromen en voor reststromen uit de agrofoodindustrie. Daarnaast helpen we lokale agrobedrijven met de overgang naar stikstofarme, circulaire landbouw. De grote kracht van Wageningen Food & Biobased Research is dat we al deze expertises hebben, weten hoe ze op elkaar inwerken en hoe kunnen bijdragen aan levensvatbare oplossingen met positieve effecten voor onze planeet.