Anaerobe vergisting

Met anaerobe vergisting wordt biogas vrijgemaakt uit natte organische reststromen, zoals loof, berm- en natuurgras, stro en GFT. Wageningen Food & Biobased Research onderzoekt interessante mogelijkheden voor anaerobe vergisting op basis van bioraffinage concepten.

Tijdens het anaeroob vergistingsproces breken micro-organismen in een zuurstofloze omgeving biomassa af. Het vergistingsproces gebeurt in vier stappen: hydrolyse, fermentatie (acidogenese), acetogenese en methanogenese. Deze laatste stap leidt tot de productie van biogas en digestaat (een natte reststroom).

Positieve business case voor vergisting

Bij anaerobe vergisting uit reststromen wordt meestal een lage biogasproductie behaald. Er zijn hoge kosten verbonden aan de afzet van het digestaat, en biogas kan op de plek waar het geproduceerd wordt (meestal een boerenbedrijf) vaak niet optimaal benut worden. Mede daarom is het moeilijk om tot een positieve business case voor de productie van biogas te komen. Door verschillende ontsluitingstechnieken toe te passen kunnen we de productie van biogas verhogen en versnellen. Hierdoor worden de opbrengsten hoger en de kapitaalkosten van de vergister lager. De kosten voor de digestaat-afzet kunnen verlaagd worden door het verwijderen van stikstof en fosfaat uit het digestaat met behulp van scheidingstechnieken. Deze stoffen kunnen vervolgens worden verkocht als meststof of verwerkt tot veevoer.

Afzetmarkten voor biogas

Biogas wordt nu meestal verbrand in warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK) op boerenbedrijven. Op dit bedrijf is vaak geen nuttige toepassing te vinden voor de vrijgekomen warmte. Wageningen Food & Biobased Research doet onderzoek naar mogelijkheden om biogas op te waarderen voor verschillende afzetmarkten: auto- en vrachtwagenbrandstof, CO2 voor kassen en warmte voor bedrijven. Daarnaast doen we onderzoek naar de mogelijkheden om stikstof en fosfaat op te zuiveren uit digestaat (mestraffinage).