Economische ketenanalyse

Met een vroegtijdige economische analyse van een biomassaketen kunnen we een inschatting maken van financiële haalbaarheid en onzekerheden.

Wageningen Food & Biobased Research ondersteunt overheden en bedrijven met economische analyses van ketens voor de biobased economy.

Economische analyse in de praktijk

De economische analyse start met een voorontwerp van de keten of het proces. De prijzen van grondstoffen, producten en handelingen worden in verschillende scenario’s met elkaar vergeleken. Is er sprake van een ‘positief saldo’ dan maken we een grove schatting van de kosten van het proces, zoals kosten voor onderhoud en arbeid. In combinatie met de gegevens uit het voorontwerp kunnen we een uitspraak doen over de economische haalbaarheid van het proces of de keten.

Rendabele biomassaketens

De economische analyse maakt duidelijk aan welke financiële randvoorwaarden een nieuwe biomassaketen moet voldoen om rendabel te zijn. Dit helpt de technologische ontwikkelingen te sturen. Vaak is het bijvoorbeeld belangrijk dat de biomassa ter plekke verkleind of gescheiden wordt om transportkosten te minimaliseren. Deze lokale behandeling heeft gevolgen voor de gehele keten (transport, verwerking, bijproducten). De economische ketenanalyse van Wageningen Food & Biobased Research maakt het voor overheden en bedrijven makkelijker om belangrijke beslissingen te nemen over investeringen in innovatie en ontwikkeling.