Technologische randvoorwaarden, haalbaarheid en beschikbaarheid

De verbetering van de concurrentiekracht van nieuwe biobased productieprocessen en de manier waarop de overheid aan kan sturen op meer grootschalige en duurzame inzet van biomassa zijn belangrijke thema’s in de biobased economy. Technologische randvoorwaarden sturen deze ontwikkelingen.

Onderzoek naar biomassa waardeketens

Wageningen Food & Biobased Research onderzoekt nieuwe biomassa waardeketens en de technologische randvoorwaarden, die daarin een rol spelen. Daarbij zetten wij kennis van biomassabeschikbaarheid en logistiek in en geven inzicht in de status van verschillende biomassa conversietechnologieën. Een voorbeeld van een onderzochte waardeketen is de omzetting van lignocellulose in fermenteerbare suikers voor de productie van chemicaliën en biopolymeren. Ons onderzoek baseren wij op inzichten in de huidige stand van de bioraffinage technologie, informatie van bedrijven, up-to-date marktkennis en desktop onderzoek naar nieuwe biomassa waardeketens.

Kaders voor beleid

De resultaten van ons onderzoek kunnen onder andere gebruikt worden als kaderstelling voor beleid ten behoeve van stimuleringsmaatregelen. Voorbeelden zijn de dubbeltellingsregeling voor biobrandstoffen en het stimuleren van co-productie van biobrandstoffen en chemicaliën. Ook kunnen we een vroege inschatting maken van de techno-economische haalbaarheid van verschillende biomassa waardeketens. Deze kennis kan bijvoorbeeld toegepast worden om de marktkansen te bepalen van verwaarding van biomassa die tot nog toe niet of nauwelijks wordt ingezet in de Biobased Economy (denk aan bermgras en andere reststromen).

Publicaties