Project

Sensoren voor detectie van vluchtige stoffen

Vluchtige stoffen geproduceerd door voedingsproducten zijn een indicatie van bepaalde kwaliteitskenmerken zoals smaak, geur, rijpheid, versheid, niveau van verontreinigingen of verschillende vormen van bederf.

Gevoelige detectie van geselecteerde vluchtige stoffen kan dienen als een belangrijke kwaliteitsindicator en biedt daarmee de mogelijkheid om het traject van productie tot eindgebruiker beter te controleren.

Doelstelling

Dit project heeft tot doel de benodigde kennis en technologie te ontwikkelen om snelle, betrouwbare, goedkope sensoren met een laag vermogen te produceren voor food toepassingen. Uiteindelijk moeten dergelijke sensoren ‘printable’ en geïntegreerd zijn met RFID om monitoring op afstand mogelijk te maken.

In eerste instantie wordt gekeken naar het plantenhormoon ethyleen, dat dient als indicator voor rijpheid en dat verantwoordelijk is voor de achteruitgang van veel tuinbouwproducten. De huidige ethyleensensormaterialen zijn niet selectief, maar reageren met verschillende vluchtige koolwaterstoffen.

Concrete doel is de ontwikkeling ethyleen sensor aan de hand van structuur-functie relatie studies aan de natuurlijk plant ethyleenreceptor.

Aanpak en tijdspad

De activiteiten van Wageningen UR in dit samenwerkingsproject zijn:

  •  Bepalen specificaties van de sensoren.
  •  Bestuderen van het natuurlijke plantaardige ethyleenbindende eiwit,
  •  Valideren van de sensorprincipes onder verschillende omstandigheden.

Resultaten

In 2012 is een screening gedaan van metal-organic complexen die overeenkomsten vertonen met de ethyleen bindingsplaats. Van een complex is een dusdanige hoeveelheid gesynthetiseerd dat deze voor ethyleen bindingsexperimenten gebruikt kan worden.

Algemene resultaten zijn nieuwe nanomaterialen, gebaseerd op de biologische interactie tussen ethyleen en receptoreiwit, die geschikt zijn voor smart verpakkingen in de keten van bederfelijke producten.