Dossier Voedselbeleid

Dossier

Voedselbeleid

Gezond, veilig, voldoende, eerlijk en duurzaam voedsel: de 5 kernbegrippen in voedselbeleid. Om dit te bereiken is het van belang dat het huidige landbouwbeleid omgevormd wordt naar een voedselbeleid waarin de hele voedselketen integraal wordt bekeken. Alleen dan kunnen dilemma’s rondom prijs en duurzaamheid voortvarend opgepakt worden. Dit is de inzet van Wageningen University & Research voor voedselbeleid, zowel nationaal, regionaal als internationaal.

Europees voedselbeleid

Tijdens de Mansholt lezing in september 2016 presenteerde Louise Fresco en landbouw econoom Krijn Poppe hun visie om de omvorming van het Europese Gemeenschappelijk Landbouw beleid, naar een Europees Voedselbeleid. De publicatie "Towards a Common Agricultural and Food Policy" is zowel in Brussel als in Den Haag goed ontvangen.

In de publicatie onderscheiden ze vijf pijlers voor dit voedselbeleid:

1. Inkomenssteun

Een zeker inkomen voor de boer staat hierbij centraal, steun in risicomanagement en onderhouden van stabiele markt en voedselzekerheid, vooral in crisissituaties.

2. Ecosysteem diensten

Levert publieke milieu diensten (incl natuur) die zijn te benutten om problemen als klimaatverandering en gezondheid mee op te lossen

3. Rurale ontwikkeling

Gaat in op het belang van de sociale component, een vitale rurale omgeving.

4. Voeding & gezondheid

De consument speelt een essentiële rol, niet alleen in de keuze voor gezonde voeding, maar ook voor duurzame voeding en een eerlijke prijs

5. Monitoring & onderzoek

Een grote transitie als deze vereist publieke controle, de kloof tussen boerderij en stad moet overbrugd worden. Innovatie wordt georganiseerd in publiek private samenwerking met partners vanuit de hele keten en heel Europa.

Nationaal

Vier ministeries hebben het initiatief genomen om de nationale voedseltop te organiseren, waarmee ze het nationale voedselbeleid een impuls willen geven. WUR participeert niet alleen op de top zelf maar ook voorafgaand met tal van relevante publicaties en discussies.