Monitoring dioxines, PCB's en vlamvertragers

Monitoring dioxines, PCB's en vlamvertragers in agrarische producten

In opdracht van de Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) analyseert Wageningen Food Safety Research monsters van agrarische producten van dierlijke oorsprong op dioxinen, PCB's en gebromeerde vlamvertragers. Dit is inclusief vlees, melk en eieren.

De monstername vindt plaats tijdens het primaire productieproces en tijdens het verwerken (bijvoorbeeld in slachthuizen of bij melkophaaldiensten).

Alle monsters screenen we eerst met de DR CALUX®-methode. Monsters die een signaal geven dat het niveau boven de laagste actiegrens ligt (meestal die voor dioxineachtige PCB's) zijn verdacht. Deze monsters worden verder onderzocht met behulp van GC/HRMS als bevestigingsmethode.

100 monsters

Additioneel worden er, in het kader van de EU monitoring van achtergrondconcentraties van dioxinen, dioxineachtige PCB's, niet-dioxine-achtige PCB's en in voedingsmiddelen, elk jaar ongeveer 100 monsters voedingsmiddelen (zoals vlees, melk en eieren) met GC/HRMS onderzocht. Dit betreft willekeurige monsters uit de groep monsters die zijn gescreend met de DR CALUX ®-methode.

In deze monsters analyseren we vaak broomhoudende vlamvertragers, zoals polybroomdifenylethers (PBDE's) en hexabromocyclododecanes (HBCDD). Afgezien van de controle voeren we, als dat nodig blijkt, extra metingen uit op een specifiek product.

Wetgeving

Europese wetgeving met betrekking tot actiegrenzen en maximum waarden voor dioxinen, dioxineachtige PCB's en niet-dioxineachtige PCB's in voedingsmiddelen staat in EC No 1881/2006

Resultaten monitoring dioxinen, PCB's en vlamvertragers

In de bijgevoegde spreadsheets (zie rechts) staan de monitoring resultaten van 2008-2018.