Project

Call for partners: Borging van geografische authenticiteit van streekgebonden producten

De Europese en nationale overheden stimuleren de productiemethoden die aandacht hebben voor de biodiversiteit tijdens de agroproductie en lagere emissies naar de natuurlijke omgeving door transport over een kortere weg. Tegelijk is het essentieel om het verdienvermogen van producenten op peil houden. Hiermee samenhangend zien we de opkomst van streekeigen producten.

Echter ook in kleinschalige productieketens moeten de microbiële voedselveiligheid, kwaliteit en authenticiteit gewaarborgd kunnen worden. Niet alleen om de veiligheid van consumenten te beschermen, maar ook om het vertrouwen van afnemers en consumenten in de eigenheid, en de daarmee toegevoegde waarde van het product te waarborgen. In dit project wil Wageningen Food Safety Research (WFSR) methoden inzetten om de authenticiteit van streekeigen producten wetenschappelijk te onderbouwen. In samenwerking met producenten, coöperaties en streekeigen labelhouders zullen de producten worden geanalyseerd en de resultaten in modellen worden weergegeven. Dit zal bijdragen aan het consumentenvertrouwen in streeklabels en een positieve ontwikkeling geven aan lokaal geproduceerde producten.

Bepaling van de geografische authenticiteit van streekgebonden producten

Streekgebonden producten die onder een label worden verkocht vertegenwoordigen een hogere toegevoegde economische waarde door de kleinschalige, ecologisch verantwoorde productiewijzen. Ook de beperkte en kleinere afzetmogelijkheden, streek- of provinciegebonden, dragen bij aan de hogere kostprijs van de producten in vergelijking met conventioneel geproduceerde producten die deel uit maken van een groot distributienetwerk.

De toegevoegde economische waarde van lokaal geproduceerde producten kan aanleiding zijn voor traditionele producenten om streekeigen labels te kannibaliseren of onjuist te voeren om zo onterecht financieel gewin te kunnen verkrijgen. Er is daarom behoefte aan een methode die streekeigen producten kan onderscheiden van bijvoorbeeld geïmporteerde of grootschalig geproduceerde producten.

In dit project zullen benaderingen en analysemethoden worden toegepast en statistische modellen worden opgesteld om de geografische authenticiteit van producten vast te stellen.

Plan van aanpak en projectdoelen

Doelstellingen

Doel van dit project is om het consumentenvertrouwen in streek-labels en lokaal geproduceerde producten een positieve ontwikkeling te geven. Dit zal middels een wetenschappelijke benadering van de authenticiteit van streekeigen producten worden onderbouwd.

Plan van aanpak

Met elk van de deelnemende partners wordt een keuze worden gemaakt voor drie producten die onder hun streeklabel zullen worden gevoerd. WFSR zal in het maken van deze keuzen een sterk adviserende en coördinerende rol spelen om een zo divers mogelijk pakket producten samen te stellen. Hierbij zal de toepasbaarheid van de analytische techniek een belangrijke rol spelen. Als voorbeeld zijn te noemen mosselen, zeekraal en kaas.

WFSR zal de monsters die de deelnemende partners aanleveren analyseren met de daarvoor geschikte analytische techniek.

Met de verkregen analytische data zullen statistische modellen worden opgesteld waarmee streekgebonden producten vergeleken worden met agri-producten die op een traditionele manier en op een andere locatie zijn geproduceerd.

Wilt u deelnemen aan dit project, laat het ons weten!

De participanten die we zoeken voor dit project zijn producenten, belanghebbenden en organisaties die actief zijn in het produceren en vermarkten van streekgebonden producten. Zij hechten er belang aan dat er methoden beschikbaar komen die de authenticiteit van hun product kunnen onderbouwen om daarmee misbruik van het streekeigen label te ontmoedigen. Met name houders en promotors van streekeigen labels worden uitgenodigd om deelname te overwegen.

Het streven is om het project met drie streekeigen labels te starten en binnen deze labels ongeveer drie producten in het onderzoek mee te nemen. Dit PPS-project heeft een looptijd van vier jaar, waarbij we van de deelnemende partners een 50% cofinanciering vragen, die voor 50% uit een in kind-bijdrage bestaat en 50% in cash. De overige 50% financiering zal bestaan uit een door de overheid verstrekte subsidie.