Circulariteit en kringlopen in de veehouderij en dierenwelzijn animal health

Kringlooplandbouw met robuuste dieren

De visie Waardevol en Verbonden van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is een pleidooi voor een duurzame, circulaire landbouw. In een kringlooplandbouw worden veel meer reststromen uit de voedingsindustrie tot veevoer verwerkt. Ook is het streven om meer dierlijke mest te gebruiken, zodat minder kunstmest nodig is. Maar om dierlijke mest weer optimaal op het land te kunnen benutten, zal de kwaliteit optimaal moeten zijn.

Veerkrachtige dieren

In de huidige veehouderij zijn veel dieren te vergelijken met topatleten. Ze krijgen hoogwaardig nauwkeurig samengesteld diervoer, waarvoor veel grondstoffen worden geïmporteerd. In de toekomst zullen dieren binnen een veel grotere bandbreedte aan voer en omstandigheden moeten kunnen functioneren. Ze moeten kunnen omgaan met sterk wisselende reststromen en grote verschillen in voersamenstelling. Dat heeft positieve én negatieve effecten op hun (darm)gezondheid en welzijn. De dieren zullen robuuster en veerkrachtiger moeten zijn. De experts van Wageningen Livestock Research onderzoeken welke rassen geschikt zijn om te functioneren binnen de kringlooplandbouw.

Alternatief voer

Van belang is dat de alternatieve eiwitbronnen voor circulair veevoer geen negatieve (en zelfs liever positieve) effecten hebben op de gezondheid en welzijn van het dier. Een alternatief eiwitrijk gewas voor geïmporteerde soja is bijvoorbeeld esparcette, een verwant van de lupine, door Franse boeren ‘gezond hooi’ genoemd. Dit gewas bevordert de darmgezondheid en verlaagt bij schapen en andere herkauwers de kans op besmetting met wormen.

Minder antibiotica en ontwormingsmiddelen

Om de dierlijke mest weer goed te kunnen gebruiken op het land, moeten de residuen van antibiotica en ontwormingsmiddelen die bijvoorbeeld het bodemleven en waterdiertjes kunnen schaden, verder omlaag. Wij doen vanuit dat perspectief bij diverse diersoorten onderzoek naar mogelijkheden tot verdere reductie van antibioticagebruik en antiparasitaire middelen.

Stel uw onderzoeksvraag

Wij helpen u graag met uw kennisvraag op het vlak van dierenwelzijn en gezondheid, neem contact op met onze expert: