Pluimveestal

Konijnen op Koers

In opdracht van het ministerie van EL&I is Wageningen Livestock Research in 2010 gestart met het project Konijnen op Koers. De missie: zet de koers voor een duurzame konijnenhouderij uit.

Analyse

De resultaten van Konijnen op Koers zijn tot stand gekomen in verschillende fasen. Daaraan is denkwerk te pas gekomen, met stakeholders uit de hele productieketen, of met experts van Wageningen University & Research. Hieronder vindt u een overzicht van de deelresultaten.

Systeemanalyse

In de eerste fase is de bestaande situatie van de konijnenhouderij in kaart gebracht. De belangrijkste onduurzaamheden en belemmeringen voor verandering zijn onderzocht. Deze systeemanalyse was niet alleen gericht op feitelijke kennis, maar ook op de visie en houding van verschillende stakeholders en hun onderlinge relaties. Door het houden van interviews en focusgroepen in deze fase werd al een start gemaakt met het leggen van contacten om bestaande beweging te richten en te versnellen. In een beslisdocument gaven we vervolgens advies aan het ministerie over de invulling van een vervolgtraject. 

Download de brochure 'Konijnen op Koers - Sprongen vooruit in de konijnenhouderij'

Behoefteninventarisatie

Dit vervolg is er gekomen. Het doel was om beweging te creëren in de praktijk richting een duurzame konijnenhouderij. Hiervoor zijn de behoeften van de vier belangrijkste spelers in de konijnenhouderij – konijn, konijnenhouder, milieu en maatschappij – in kaart gebracht. Dit gebeurde op basis van kennis uit wetenschappelijke literatuur, praktijk en diepte-interviews en door raadpleging van experts in binnen- en buitenland op het gebied van konijn en konijnenhouderij.

Voor het konijn is de behoeftenanalyse verder uitgewerkt tot een programma van eisen.

Download Behoeften-inventarisatie Konijnen op Koers

Ontwerpsessies

Daarna is een serie ontwerpsessies gehouden waarin gezamenlijk is nagedacht over een duurzame konijnenhouderij en waaruit ontwerpen voor de toekomst voortkwamen. Ontwerpen die een antwoord vormen op de zeer diverse behoeften van de vier genoemde spelers in de konijnenhouderij. In deze ateliers namen konijnenhouders, erfbetreders en ketenpartijen deel. Daarnaast deden ook mensen van buitenaf met een verse blik op de sector en vertegenwoordigers van dierenbeschermingsorganisaties mee. Deelnemers hielden elkaar scherp. Hierdoor kon men grote slagen naar duurzaamheid maken en kwam men tot breed gedragen uitkomsten.

Download Resultaten Ontwerpatelier