Project

Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Binnen de ‘PPS Agroforestry voor klimaatpostieve zuivel en biodiversiteit’ gaan onderzoekers van Wageningen University & Research en melkveehouders in de noordelijke provincies samen aan de slag met agroforestry. Met als doel melkveehouders kennis te laten maken met en handvatten te geven om agroforestry in de toekomst in te passen binnen hun bedrijfsvoering.

De Nederlandse melkveehouderij staat voor grote uitdagingen. Een van deze uitdagingen ligt op het gebied van de gestelde klimaatdoelstellingen. De sector wil hier een bijdrage aan leveren door onder andere het vastleggen van koolstof in bodem en biomassa. De melkveehouderij ziet hier tevens kansen voor het verbeteren van de biodiversiteit. Aangezien de melkveehouderij bijna de helft van de Nederlandse landbouwgrond in gebruik heeft, liggen hier mogelijkheden voor agroforestry. Er is slechts weinig kennis over wat agroforestry aan de klimaatbijdrage vanuit melkveehouderijen kan bijdragen. Bovendien is er nog niet veel bekend over de effecten van agroforestry in de praktijk op het gebied van koolstofvastlegging, verdienmodellen, diergezondheid, dierenwelzijn en biodiversiteit op het melkveebedrijf. Het doel van dit project is om samen met het onderzoek en praktijk te kijken in hoeverre agroforestry in te passen is binnen een modern melkveebedrijf en wat de effecten daarvan zijn.

Hoe gaan we de mogelijkheden van Agroforestry onderzoeken?

  1. Kennisinventarisatie aan de hand van een systeemanalyse naar het toepassen van agroforestry binnen de melkveehouderij. Dit roept de nodige vragen op: wat is effect van het planten van bomen en struiken binnen een bedrijfsvoering. Wat levert het op ten aanzien van bijvoorbeeld biodiversiteit, dierenwelzijn, klimaat, koolstofvastlegging en landschapskwaliteit. Wat is er nodig om agroforesty technisch en economisch uitvoerbaar te maken? Deze informatie vindt plaats via een literatuuronderzoek en workshops met betrokken melkveehouders, waardoor een actieve wisselwerking ontstaat tussen onderzoek en praktijk.

  2. Het ontwerpen van agroforestry met passende verdienmodellen voor de melkveehouderij. Dit gebeurt op basis van de kennis die in de eerste stap verzameld is.
  3. Concrete vragen uit de praktijk worden omgezet in praktijkexperimenten. Te denken valt bijvoorbeeld aan het inrichten van een grootschalige onderzoekslocatie voor agroforestry voor Nederlandse melkveehouderij. Daarnaast zullen er kleine experimenten uitgevoerd worden bij 5 melkveehouders in Noord Nederland.
  4. De opdane kennis en ervaring met agroforestry in de melkveehouderij worden gecommuniceerd met de verschillende sectoren en andere betrokkenen.
Er is heel veel behoefte aan kennis over agroforestry voor de melkveehouderij. Zowel wetenschappelijke als praktijkkennis.
Heleen van Kernebeek, onderzoeker bij Wageningen Livestock Reseach

Wat levert het project op?

  • Kennis voor het toepassen van innovatieve en toekomstbestendige agroforestry op melkveebedrijven.
  • Ontwerpen van agroforestry-systemen op melkveebedrijven, waarmee een deel van de emissies gecompenseerd wordt met landschapselementen.
  • Kennis en ervaring rondom landgebruik met het (gedeeltelijk) inpassen van agroforestry door hiermee te experimenteren in de praktijk.
  • Alle kennis en ervaringen worden vastgelegd en gedeeld zowel intern als extern met de verschillende doelgroepen, zoals met alle deelnemers aan deze PPS, melkveehouders, beleidsmedewerkers van overheden, scholieren en studenten. De informatie wordt gecommuniceerd via verschillende kanalen en communicatiemiddelen, zoals brochures, flyers, filmpjes, artikelen in vakbladen etc.

Relevante informatie over agroforestry in beeld

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Marieke Jelsma in het Friese Twijzel vertelt hoe zij op hun melkveebedrijf agroforestry toepassen. Een mooi voorbeeld hoe het kan.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

WUR start in Lelystad eerste grootschalige onderzoeksfaciliteit voor agroforestry in Nederland.