Groen ondernemen met veehouderij - grutto

Project

Groen ondernemen met Veehouderij

Soms lijkt het alsof natuur en veehouderij niet samen kunnen gaan. Maar niets is minder waar. In verschillende projecten zijn diverse innovatieve ideeën ontwikkeld en soms al uitgetest, die zowel voordeel hebben voor natuur en landschap als voor veehouders.

De projecten laten zien dat natuurgebieden geen bedreiging hoeven te zijn voor veehouders, maar dat ze hen juist mogelijkheden bieden om zichzelf en hun bedrijf te ontwikkelen.

De ideeën en concepten die zijn ontwikkeld moeten verder worden uitgewerkt en toegepast in de praktijk. Dit kan het beste door samen te werken; veehouders, onderzoekers, gemeenten, natuurbeheerders, milieuorganisaties en ketenpartijen. Iedereen heeft natuurlijk een eigen taak en rol, maar allemaal hebben ze hetzelfde belang: natuur en landschap behouden en tegelijk groen ondernemen mogelijk maken.

Op deze pagina vindt u verschillende voorbeelden van innovaties en toepassingen in de praktijk.

 Innoveren

Landschapsvarken

Varkens los in het bos, op de akker, op de heide? Ze hebben met hun specifieke wroet- en vreetgedrag een eigen rol in het beheer van het landschap. Ze zijn leuk voor de recreant en bieden inkomsten voor de varkenshoeder. Helemaal zo gek nog niet, dus, het varken als landschapsbeheerder.

Maar wat komt er allemaal bij kijken, wat zijn precies de functies die een varken in het landschap kunnen vervullen? Kan het zomaar allemaal, waar loop je tegenaan en is het wel rendabel?

Meer over het project landschapsvarken

Groen Ondernemen met Veehouderij

n het project Groen Ondernemen met Veehouderij zijn innovatieve ideeën en concepten ontwikkeld die natuur en veehouderij ten goede komen. Natuurgebieden hebben minder last van omliggende veehouderijen omdat de ammoniak emissie omlaag gaat. Ze hebben er zelfs voordeel van omdat de veehouders biomassa uit de natuur kunnen benutten, wat extra inkomsten oplevert voor natuur en veehouders. Verder brengen nieuwe product-markt-combinaties veehouderij en maatschappij dichter bij elkaar en er ontstaan nieuwe economische dragers in het landelijke gebied. De ideeën laten zien dat natuurgebieden geen bedreiging hoeven te zijn voor veehouders, maar dat ze hen juist mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen. Veehouders genereren extra inkomsten met behulp van de natuur of besparen kosten en beschermen daarmee tegelijkertijd de natuur en het landschap.

Download de brochure Groen Ondernemen met Veehouderij

Echt Overijssel!

Hoe koppel je kennis, ervaring en activiteiten van agrariërs, terreinbeheerders, ketenpartners en kennisinstellingen om daarmee samen aan de meerwaarde van regionale landbouw en biodiversiteit in Overijssel te werken? Echt Overijssel! stimuleert de samenwerking van landbouw, natuurbeheer en hun ketenpartners, van toeleveranciers tot horeca en recreatie. Het project streeft naar een grote rijkdom aan plant- en diersoorten op en rond landbouwgronden, regionaal gesloten grondstofkringlopen en nieuwe economische dragers voor het landelijk gebied.

Download de brochure over Echt Overijssel! 

Meer informatie over het project Echt Overijssel!

Innoveren voor weidevogels

Menukaart voor effectief weidevogelbeheer op moderne melkveebedrijven.

Het merendeel van de weidevogels broedt en foerageert op boerenland. Moderne melkveebedrijven vormen dan ook de sleutel voor het stoppen van de teruggang in weidevogels. Het is dus een uitdaging om het weidevogelbeheer op moderne melkveebedrijven effectiever te maken. In een brochure is een aantal inspirerende ideeën en concepten beschreven om te komen tot effectiever weidevogelbeheer op moderne melkveebedrijven. Geen blauwdrukken maar bouwstenen om al dan niet met collega’s nieuwe stappen te zetten in het weidevogelbeheer.

Download de vogelbrochure over weidevogels
groenondernemenmetveehouderij.jpg

In de praktijk

Boeren met natuur; natuurbeheer met boeren. De winst van echte samenwerking.

Dat is de titel van de brochure die geschreven is n.a.v. het project Landschapsboer dat voor Provincie Overijssel is uitgevoerd. In dit project is een concrete casus onderzocht, namelijk een mogelijke samenwerking tussen Landschap Overijssel en een melkveebedrijf in de buurt van Enschede. De brochure beschrijft 2 perspectieven; die vanuit de boer en die vanuit de natuurbeherende organisatie. Wat betekent het voor een melkveehouder om samen te werken met een natuurbeherende organisatie. Hoe werkt het als je natuurgronden in je bedrijfsvoering gaat inpassen, wat komt daar allemaal bij kijken? Je kan op deze manier goedkoop je bedrijf uitbreiden, maar zijn er ook nadelen? Aan de andere kant wordt vanuit het perspectief van de natuurbeheerder beschreven wat het voor die partij betekent als gronden door boeren beheerd gaan worden. Kan je op die manier goedkoper een betere natuurkwaliteit bereiken?

Hoe beide partijen tot een vruchtbare samenwerking komen, die de toekomst veel kan opleveren voor beide partijen, leest u in de brochure.