Nieuws

Lage gewasopbrengst 2018 kost BES bemestingsruimte 2019

Gepubliceerd op
17 juni 2019

De gewasopbrengsten in stikstof en fosfaat waren in 2018 uitzonderlijk laag. Dit heeft gevolgen voor de bemestingsruimte voor 2019. Een aantal BES-pilot deelnemers komt zelfs op een lagere stikstofbemesting uit dan de gebruiksnorm. Maar elke deelnemer gaat de uitdaging aan. Hun strategie is het zo goed mogelijk benutten van stikstof uit dierlijke mest.

BES staat voor BedrijfsEigen Stikstofbemesting met dierlijke mest. Deelnemers aan de BES pilot mogen dierlijke mest gebruiken tot de fosfaat plaatsingsruimte opgevuld is. Om ervoor te zorgen dat het stikstof (N) overschot op de bodembalans geen grenswaarde overschrijdt, moeten BES deelnemers kunstmest N inleveren ter compensatie van de extra dierlijke mest N.

Tabel 1. Voorbeeld van combinaties van inzet van drijfmest en kunstmest bij BES bemesting en volgens de generieke normen (in kg per ha)

Drijfmest N Kunstmest N
Generiek 250 247
BES I 250 233
BES II 275 208
BES III 300 183
BES IV 325 157
BES V 341 141

Verschillende combinaties van dierlijke mest N en kunstmest N passen binnen de grenswaarde voor het stikstofoverschot. Zo kan een deelnemer kiezen voor extreem benutten van dierlijke mest en minimale inzet van kunstmest N. Ook kan hij gematigder varianten kiezen met inzet van meer kunstmest. Er bestaat geen vaste wisselkoers voor kunstmest uitruilen tegen dierlijke mest.

Tabel 1 toont voor een deelnemer de verschillende dierlijke mest N/kunstmest N combinaties volgens BES en ter vergelijking de generieke gebruiksruimte. In BES V wordt zoveel dierlijke mest ingezet dat fosfaat evenwichtsbemesting wordt gerealiseerd, maar wordt veel kunstmest ingeleverd. In BES I wordt niet meer gegeven dan de derogatienorm en wordt de fosfaat evenwichtsbemesting niet gerealiseerd, maar wordt minder kunstmest ingeleverd dan bij BES V.

Het effect van de lage stikstof opbrengsten in 2018 is: meer kunstmest inleveren, dus een lager stikstof bemestingsniveau. Het is buitengewoon leerzaam hoe de deelnemers met deze kant van de medaille van bedrijfsspecifiek bemesten omgaan. Voor allen geldt: ze gaan ervoor!    

Meer informatie

Dit is een artikel uit de laatste nieuwsbrief, nummer 50, juni 2019, die op 19 juni in de brievenbus valt bij de abonnees. Hier vindt u nog meer nieuws uit het project Koeien & Kansen over onder andere de eerste tussenresultaten van het meten van methaanemissie, zoeken naar watertaal en omdat het de 50ste nieuwsbrief is een interview met de allereerste projectleider van Koeien & Kansen Carel de Vries.

Wilt u ook deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar koeienenkansen.pv@wur.nl en meld u aan.