Nieuws

Minder emissies van varkensstallen door vaker mest verwijderen

Gepubliceerd op
30 oktober 2019

‘Verwijder varkensmest vaak en volledig, en de urine het liefst apart’, adviseren onderzoekers van Wageningen University & Research. Zij onderzochten, in opdracht van het ministerie van LNV, welke maatregelen varkenshouders kunnen nemen om in bestaande stallen emissies integraal, en bij de bron te reduceren. Het verwijderen van mest naar een afgesloten opslag kan de emissies van de stal aanzienlijk terugbrengen.

Met name het combineren van maatregelen kan een aanzienlijke reductie van verschillende emissies bij de bron bewerkstelligen. Het gaat hierbij om emissies van zowel ammoniak, geur en methaan als fijnstof. Een goed voorbeeld is het vaak en volledig verwijderen van mest via mestpannen, mestgoten of mestschuiven in combinatie met schone vloeren en een specifieke stofreductiemaatregel. Een ander voorbeeld is het naar de mestput terugpompen van de beluchte dunne fractie van gescheiden mest in combinatie met schone vloeren en een specifieke stofreductiemaatregel. Deze fractie geeft geen ammoniak- en geuremissies meer en verlaagt zodoende ook deze emissies van de verse mest.

Tot slot is ook het koelen van mest een goede maatregel om emissie te beperken. Koelen van het mestoppervlak tot 15 oC gebeurt nu al, maar de onderzoekers pleiten voor het verder verlagen van die temperatuur en dan voor alle mest. Om van mestkoeling een duurzaam systeem te maken zou de onttrokken warmte benut moeten kunnen worden (b.v. voor verwarming van biggenstallen, woonhuis).

Schone vloeren randvoorwaarde

Vuile vloeren kunnen de werking van deze maatregelen belangrijk verstoren. Met name de emissies van ammoniak, geur en fijnstof zullen dan toenemen. Schone vloeren zijn daarom randvoorwaarde voor een succesvolle brongerichte aanpak van de emissies.

Voermaatregelen kunnen nog een aanvullende reductie geven van de emissies, met name van ammoniak en geur. Vooral het afstemmen van het eiwitgehalte in het voer op de behoefte van de (individuele) varkens kan via die weg een reductie van de emissies bewerkstelligen.

Luchtkwaliteit in de stal omhoog

Brongerichte maatregelen voor emissiereductie van met name ammoniak, geur en fijnstof geven bovendien een sterke verbetering van de luchtkwaliteit op dierniveau. In bestaande stallen met luchtwassers kan dit ook worden bereikt door de minimum ventilatie (sterk) te verhogen. Dit dient dan wel gepaard te gaan met één of andere vorm van warmteterugwinning en hergebruik van deze warmte, omdat anders het energiegebruik zeer sterk zou stijgen.

De coalitie Vitalisering varkenshouderij heeft met betrokken provincies en LNV het initiatief genomen voor een brongerichte verduurzaming van varkensstallen. In het rapport ‘Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen’ zijn alle bevindingen te lezen.