Het wordt tijd voor een blauwe revolutie

Het wordt tijd voor een blauwe revolutie

2050: 9,5 miljard mensen hebben voedsel en drinkwater nodig. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Door te onderzoeken hoe we voedsel voor mens en dier kunnen halen uit grote wateroppervlakken.

70% van de aarde is bedekt met water. Momenteel is slechts 2 procent van ons voedsel afkomstig uit de visserij en viskweek. Wageningen University & Research wil een grotere voedsel- en diervoerproductie bewerkstelligen uit de momenteel onderbenutte grote zoet- en zoutwaterpartijen, zoals meren, rivieren, zeeën en oceanen.

Voedsel uit het water om de wereld te voeden

Wageningen University & Research werkt samen met partners van andere onderzoeksinstituten, beleidsmakers, industriële en maatschappelijke organisaties in allerlei succesvolle projecten. Hieronder passeren diverse van deze projecten de revue.

seaweed cultivation

Zeewierteelt

Vol eiwit, koolhydraten, vetzuren en vitaminen. Groeit snel en in grote hoeveelheden. Levert grote hoeveelheden eiwit zonder noemenswaardige problemen voor het zeemilieu.

Lees meer

Landbouw op zee? Samen met MARIN, TNO, Deltares en ECN werkt de WUR aan de duurzame uitbreiding van zeewierproductie op zee. Door optimaal gebruik te maken van de natuurlijke en ecologische omstandigheden wordt de productie van zeewier gestimuleerd en uitgebreid. Er wordt niet alleen voedsel geproduceerd, maar ook diervoeder, biochemische stoffen, energie en andere waardevolle producten. Aangezien zeewier snel en in grote hoeveelheden groeit, is het uitstekend geschikt om eiwit te produceren op zee, over de hele wereld.

Meer over dit onderwerp

Neem contact op met:

Halophytes for food

Zouttolerante planten als voedsel

Bladeren vol met allerlei vitaminen, antioxidanten en polyfenolen. Zaden rijk aan olie en eiwitten. Zeer zouttolerant en groeit snel met zilt water of in onverdund zeewater. Biedt mogelijkheden om marginale zilte bodems zeer rendabel te maken.

Lees meer

Er is wereldwijd steeds meer sprake bodemverzilting en gebrek aan zoet water. Daarom is het nodig dat we van nature zouttolerante plantensoorten met economische waarde gaan verbouwen. De WUR heeft samen met andere onderzoekscentra, landbouwbedrijven, boeren en overheidsorganisaties een leidraad ontwikkeld voor de optimale teelt van verschillende zouttolerante gewassen in Nederland en in droge gebieden. Ook is onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor de teelt van zouttolerante gewassen in combinatie met viskweek, in hoeverre de waarde van zouttolerante planten voor voeding of geneesmiddelen verbeterd kan worden en wat de economische haalbaarheid is. Verschillende zouttolerante planten zijn veelbelovende kandidaten om in de toekomst bladgroenten, diervoeder en functioneel voedsel te leveren.

Meer over dit onderwerp

Efficient and hygienic slaughtering

Efficiënt en hygiënisch slachten

De wereldwijde visteeltsector is in de afgelopen decennia snel gegroeid. Die groei gaat naar schatting in elk geval nog door 2025. Levende gekweekte vis omzetten in hoogwaardig en veilig voedsel is een uitdaging voor de sector.

Lees meer

De eerste stap bij de efficiënte verwerking van levende gekweekte vis komt neer op het efficiënt en hygiënisch slachten. Een kwalitatief hoogstaand slachtproces bestaat in wezen uit het verdoven en doden van gekweekte vis, aangezien dit proces efficiënt is, zorgt voor betere arbeidsomstandigheden en goed kan worden beheerst met het oog op de voedselveiligheid. De WUR heeft de afgelopen 10 jaar samengewerkt met diverse slachthuizen, fabrikanten van slachtlijnen en grote supermarkten in West-Europa om slachtprocessen op te zetten of de huidige processen te verbeteren.

Healthy aquaculture

Gezonde viskweek

Met de kweek van vis, schelp- en schaaldieren in zoet water en zeewater, aan land en op zee, kan duurzaam voedsel worden geproduceerd. Een van de grootste bedreigingen voor de intensieve visteelt zijn echter uitbraken van besmettelijke ziektes.

Lees meer

Er kunnen ziektes uitbreken in de intensieve viskweek als gevolg van het vervoer van levende besmette vis tussen kwekerijen, met ernstige ziekte en sterfte tot gevolg. Daardoor kan de voedselveiligheid worden bedreigd en kunnen er grote economische verliezen ontstaan. De WUR heeft expertise op het gebied van wereldwijd voorkomende ziektes van gekweekte vis, schelp- en schaaldieren en biedt geaccrediteerde en snelle diagnostiek om de viskweek te ondersteunen en verdere uitbraken te voorkomen. Bovendien analyseren onze epidemiologen risicofactoren en mechanismen voor de overdracht van ziekteverwekkers bij waterorganismen, om zo te komen tot een effectieve preventie, gerichte bewaking en monitoring en optimale beheersingsstrategieën. Hiermee levert de WUR een bijdrage aan wat er nodig is om te zorgen voor genoeg eten voor de wereldbevolking.

Meer over dit onderwerp

Neem contact op met:

Organising the market to increase food security

Organisatie van de markt voor een grotere voedselveiligheid

Met het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU (GVB) en de gemeenschappelijke marktordening (GMO) wordt gestreefd naar meer verantwoordelijkheid van de particuliere sector in het visserijbeheer. Als de producenten van visserij- en viskweekproducten meer zeggenschap krijgen bij beslissingen, verbetert dit het duurzame beheer van een gemeenschappelijke hulpbron.

Lees meer

Het EU-toetredingsland Turkije is bezig met het harmoniseren van zijn eigen wettelijke kader met het GVB en de GMO van de EU. Sinds begin 2000 werkt de WUR, met vele andere EU-partners, samen met het Turkse ministerie van Voedsel, Landbouw en Veeteelt om de visvangsten te vergroten. Daarbij wordt gestreefd naar een betere instandhouding van de visbestanden en naar een betere kwaliteit van visserij- en viskweekproducten en de waardeketens hiervan door de markt beter te organiseren. Dit biedt kansen voor Turkse producenten om de productie van visserij- en viskweek in overeenstemming te brengen met de vraag van de markt, nieuwe (buitenlandse en binnenlandse) markten aan te boren en bij te dragen aan het leveren van voedsel voor een groeiende Turkse (en wereldwijde) bevolking.

Meer over dit onderwerp

REEFolution

REEFolution

Tropische koraalriffen behoren tot de meest productieve en biodiverse mariene ecosystemen op aarde. Ze bieden miljoenen mensen voedsel en kustbescherming. Maar overexploitatie, de opwarming van de aarde en andere belastende factoren hebben wereldwijd geleid tot een verslechtering van de toestand van het koraalrif.

Lees meer

Riffen leveren de lokale bevolking visserijproducten en economische mogelijkheden zoals ecotoerisme. Door aantasting van riffen wordt dit verminderd. Daarom is de WUR begonnen met een herstelproject voor het koraalrif. Dit project leidt tot wetenschappelijke inzichten om aangetaste riffen zo goed mogelijk te herstellen en nieuwe rifgebieden te vormen. Wetenschappelijk onderzoek naar de ecologie van het koraalrif en actieve herstelactiviteiten gaan hand in hand met voorlichting en scholing om de lokale gemeenschappen bewust te maken en hen te helpen zich voor te bereiden op een duurzame toekomst. In Zuidoost-Kenia werkt de WUR bij deze activiteiten samen met de onlangs opgerichte REEFolution Foundation, de Keniaanse Wildlife Service en de lokale ecotouroperator Pilli Pipa.

Meer over dit onderwerp

Neem contact op met:

Closing the yield gap: increasing survival andproduction efficiency in smallholder aquaculture production of Nile tilapia

Dichten van de opbrengstkloof: betere overleving en efficiëntere productie bij kleinschalige kweek van nijltilapia

Viskweek is de snelstgroeiende dierlijke productiesector, met veel verschillende soorten en productiesystemen. Deze snelle groei wordt ondersteund met op maat gemaakte fokprogramma's waarin rassen worden gekoppeld aan kweekmethodes. Zo wordt de rendementskloof, de kloof tussen de mogelijke en werkelijke opbrengst, zo klein mogelijk gemaakt.

Lees meer

Nijltilapia is de meest gekweekte tropische vissoort ter wereld en vormt een belangrijke bron van dierlijk eiwit in ontwikkelingslanden. Het merendeel van de gekweekte nijltilapia is afkomstig van kleinschalige viskwekerijen. Veel tilapiakwekerijen presteren echter slecht waar het gaat om overleving en productie-efficiëntie, ondanks het gebruik van genetisch verbeterde tilapiastammen, zoals GIFT. De WUR werkt samen met WorldFish en wordt ondersteund door de stichting Koepon om deze opbrengstkloof te dichten. Hiertoe worden op maat gemaakte fokprogramma's ontwikkeld om tilapiastammen te maken die geschikt zijn voor de productieomgeving op kleinschalige kwekerijen. Zo draagt dit project bij aan meer voedselzekerheid uit de viskweek.

Meer over dit onderwerp

Neem contact op met:

Plastic made from seaweed

Plastic uit zeewier

Hoe milieuvriendelijk is plastic dat is gemaakt van zeewier? Kan zeewier als grondstof voor bioplastics uitgroeien tot een volwaardig alternatief voor fossiele brandstoffen?

Lees meer

Wageningen University & Research heeft de milieueffecten van het maken van plastic uit twee soorten zeewier geanalyseerd. Dit is gedaan door al in de experimentele fase een levenscyclusanalyse uit te voeren. De conclusie was dat het gebruik van algen als biomassa in principe milieuvriendelijker is dan het gebruik van maïs of suikerriet. Toch moet er nog veel verbeterd worden. De vraag is natuurlijk: kan zeewier als grondstof voor bioplastics uitgroeien tot een volwaardig alternatief voor fossiele brandstoffen? Een voorwaarde is dat we de productie economisch haalbaar kunnen maken. Maar ook andere factoren spelen een rol, zoals de impact van de productieketen op het milieu.

Meer over dit onderwerp

Sustainable fisheries

Duurzame visserij

Bij 30 procent van de visbestanden op de wereld is er sprake van overbevissing, en bij 60 procent wordt er gevist op het maximale niveau. Met innovaties op het gebied van de werkwijzen en het beheer in de visserij kan er meer vis gevangen worden, zodat er meer mensen van kunnen eten.

Lees meer

Ongewenste bijvangsten, niet-selectief vissen, falend beheer in de visserij. De WUR onderzoekt samen met partners van over de hele wereld en in nauwe samenwerking met de visserijsector hoe er effectiever, efficiënter en duurzamer gevist kan worden, waardoor er meer vis gevangen wordt en de visstand tegelijkertijd toeneemt. Dit kan door innovaties op het gebied van vistuig, maar ook door innovaties in het visserijbeheer, zoals gezamenlijk beheer. Dus meer vis in de zee en ook meer vis om de wereldbevolking te eten te geven.

Meer over dit onderwerp

Neem contact op met:

Duckweed

Eendenkroos, het kleinste bloeiende plantje op aarde

Drijft op water en bevat veel eiwit, vitaminen en mineralen. Door zijn exponentiële groei kan er met één hectare eendenkroos net zoveel eiwit worden geproduceerd als met tien hectare soja. Er is geen landbouwgrond voor nodig en het is makkelijk te oogsten.

Lees meer

Door de groeiende wereldbevolking en de toename van het vleesverbruik is er een enorme vraag naar planteneiwit. Een van de mogelijke oplossingen is een nieuw in het water groeiend eiwitgewas: eendenkroos. De WUR test samen met Hivos en Indonesische universiteiten het gebruik van eendenkroos dat door kleine boeren worden geteeld als voer. Eendenkroos groeit er in kleine kweekvijvers op slib uit een biovergister en wordt gebruikt als voer voor het vee, de vis of de eenden op het bedrijf. De WUR test ook eendenkroos als voeding voor menselijk gebruik in Europa. Dit onderzoek wordt gefinancierd door de Wellcome Trust Foundation. Deze kleinste bloeiende plant kan helpen om de wereldbevolking te voeden met minder land.

Meer over dit onderwerp

Closer to eel reproduction in captivity

Dichter bij voortplanting van paling in gevangenschap

Sinds de jaren zeventig is de palingstand over de hele wereld sterk gedaald. De bestaande palingkwekerijen zijn nog steeds afhankelijk van de vangst van glaspaling in het wild, die vervolgens wordt opgekweekt totdat hij groot genoeg is om te verkopen. Er is maar weinig glaspaling beschikbaar voor de viskweek en er zijn zorgen in de maatschappij over het gebrek aan duurzaamheid.

Lees meer

Succesvolle voortplanting in gevangenschap zou glaspaling opleveren voor viskwekerijen en daarmee zou de productiecyclus gesloten worden. Dat levert een duurzame palingkwekerij en een duurzaam beheer van de natuurlijke visstand op. Verscheidene Europese onderzoeksgroepen werken onafhankelijk aan de voortplanting in gevangenschap van de palingsoort Europese aal, vooralsnog met beperkt succes. De WUR en de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) bieden met de oprichting van het Eel Reproduction Innovation Center (EELRIC) een platform voor de voortplanting van paling in gevangenschap. EELRIC fungeert als thuisbasis voor een internationaal consortium van partners die hun ervaringen delen en samenwerken om het onderzoek in een stroomversnelling te krijgen. De oprichting van EELRIC is een onmisbare stap in de richting van de voortplanting van paling in gevangenschap, ter ondersteuning van de duurzame viskweek.

Meer over dit onderwerp

Contact

From vessel to plate, from pond to plate

Van boot tot bord, van vijver tot bord

In Azië heeft de viskweek de laatste tijd een snelle en gestage groei doorgemaakt. Dit brengt vaak hoge kosten met zich mee voor het milieu en de samenleving. Maar tegelijkertijd is het een bron van voedsel en inkomen voor velen.

Lees meer

Visserij en viskweek spelen een belangrijke rol in Indonesië. Zowel als bron van goedkope dierlijke eiwitten en micronutriënten als voor de rechtstreekse werkgelegenheid van meer dan zes miljoen mensen, van wie ruim de helft voor hun inkomen afhankelijk is van de visvangst op zee. Samen met het Indonesische ministerie van Maritieme Zaken en Visserij en de NVWA streven de partners van de WUR naar een betere prestatie in de volledige visserijwaardeketen ('van boot tot bord') en viskweekwaardeketen ('van vijver tot bord'), zodat er meer veilige visproducten van een goede kwaliteit beschikbaar komen in Indonesië.

Meer over dit onderwerp

Multi-use of space at Sea: facilitating and stimulating sustainable blue growth

Meervoudig gebruik van de zee: vereenvoudigen en stimuleren van duurzame blauwe groei

We verplaatsen steeds meer activiteiten naar zee, zoals hernieuwbare energieproductie en de teelt van gewassen zoals zeewier. Daarom begint het er druk te worden, zeker in de kustzone. Hoe kunnen we deze ruimte optimaal gebruiken?

Lees meer

Wageningen Unversity & Research heeft verschillende partnerschappen (in projecten zoals MERMAID, Maribe, Blauwdruk en Triple P at Sea) ter vereenvoudiging van het opzetten van nieuwe duurzame bedrijvigheid om de mogelijkheden voor meervoudig gebruik van de zee te ontsluiten. Dit gebeurt in samenwerking met allerlei partners, zoals beleggers, overheid en industrieën. De partners ontwikkelen innovatieve productiecombinaties van bijvoorbeeld hernieuwbare energie op zee, vis en mariene biotechnologie. Ook het beheer van dit nieuwe gezamenlijke gebruik van de zee is een grote uitdaging waaraan Wageningen bijdraagt. Dit werk is erg belangrijk voor de langetermijnstrategie van 'blauwe groei' van de EU om duurzame groei in de mariene en maritieme sector als geheel te ondersteunen.

Meer over dit onderwerp

Nutritious system pond farming to produce quality seafood

Voedzaam systeem voor kweek van hoogwaardige visserijproducten in vijvers

Tegenwoordig maken de meeste intensieve voedingssystemen voor de kweek van vis en garnalen in vijvers weinig efficiënt gebruik van eiwit en ze leiden tot veel afval. Bij deze systemen wordt verondersteld dat de gekweekte dieren geen gebruikmaken van het voer dat van nature in de vijver wordt geproduceerd.

Lees meer

is bezig met het ontwerpen van een vijverconcept met een 'voedzaam systeem'. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het vermogen van het vijverecosysteem om afval te mineraliseren en natuurlijke voeding te produceren. Het 'voedzaam systeem'-concept stimuleert microbiële mineralisatie van afvalstoffen in de vijver en de productie van hoogwaardig natuurlijk voer waarmee de garnalen en vis deels kunnen worden gevoerd. Het gebruik van voer dat past in dit systeem van viskweek in vijvers leidt tot lagere productiekosten, minder kwetsbaarheid en minder milieubelasting.

Meer over dit onderwerp

Neem contact op met:

Novel fish feeds

Nieuwe soorten visvoer

Met viskweek kunnen toekomstige generaties worden voorzien van eiwitten en essentiële vetzuren. Kweekvis heeft goed voer nodig. Voor een wereldwijde groei van de viskweek zijn kennis en innovaties in de productie van visvoer nodig.

Lees meer

Alleen met viskweek kan er voldaan worden aan de toenemende visconsumptie van de mens. Met de huidige jaarlijkse groei van meer dan 7 procent moet de productie van visvoer in de komende 10 tot 20 jaar verdubbeld worden. Van oudsher belangrijke visvoerbestanddelen zoals vismeel en visolie worden tegenwoordig vervangen door hoogwaardige plantaardige bestanddelen. De WUR werkt samen met andere partijen om nieuwe bestanddelen (algen, zagers, insecten) te ontwikkelen en toe te passen, en om rendement halen uit laagwaardige visvoerbestanddelen die afkomstig zijn uit de voedingsmiddelenindustrie. Deze innovaties moeten leiden tot duurzame visvoer dat niet direct of indirect concurreert met de menselijke voedselproductie, en dat uitgebalanceerde voedingsstoffen levert voor de vis.

Meer over dit onderwerp

Neem contact op met:

Aquaculture in the EAC

Viskweek in Oost-Afrika

Mogelijke ontwikkeling van viskweek voor voedselzekerheid en inkomen in de Oost-Afrikaanse Gemeenschap (OAG). Kunnen we de groei versnellen?

Lees meer

In de landen van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap (OAG) vindt op bescheiden schaal viskweek plaats. Met de huidige ontwikkelingssnelheid van deze branche kan niet worden voorzien in de te verwachten sterke stijging van de vraag naar vis en visproducten. Daarom is er veel werk nodig om de ontwikkeling van viskweek in de OAG te versnellen. De belangrijkste knelpunten zijn de beschikbaarheid van hoogwaardig voer, toegang tot investerings- en bedrijfskapitaal, kennis over duurzame, hoogproductieve viskweeksystemen en goede kwaliteit van het broed. Een gecoördineerde aanpak waarbij verschillende publieke en private partijen in de OAG-regio en uit Nederland betrokken zijn, is onmisbaar om het viskweekpotentieel in de OAG ten volle te benutten.

Meer over dit onderwerp

Building with nature

Bouwen met de natuur

Kustversterking voor veiligheid, voedselproductie en duurzaam levensonderhoud. 3D-gebruik van het kustgebied.

Lees meer

In veel kustgebieden over de hele wereld heeft de bevolking te leiden onder extreme armoede, en onder erosie en overstromingen van de kust, welke een toenemend probleem vormen door klimaatverandering. Het versterken van de kust met stevige dijken kost vaak te veel. De WUR heeft samen met Deltares, Royal Haskoning DHV, Solidaridad en de universiteit van Bangladesh een systeem ontwikkeld met oesterriffen en mangrovebossen als alternatief voor dure kustversterkingssystemen. De lokale bevolking kan zo ook voedsel produceren en een duurzaam inkomen verdienen met de oesterproductie, de visserij en de garnalen- en viskweek. Bovendien wordt er koolstof vastgelegd in de mangrovebossen, waardoor klimaatproblemen door koolstofuitstoot minder worden. Een optimale oplossing die past bij de lokale omstandigheden en behoeften, waardoor de veiligheid toeneemt en er meer voedsel beschikbaar komt.

Meer over dit onderwerp

Neem contact op met:

Wasted fish saved

Minder bedorven vis

In Afrika vormt vis een essentiële bron van eiwit. Er gaat in de zeehavens echter veel vis verloren door bederf, omdat hij niet op tijd kan worden geconserveerd. In samenwerking met het bedrijfsleven hebben Wageningse onderzoekers een goedkope en energiezuinige technologie ontwikkeld om vis te drogen.

Lees meer

Er wordt koele, zeer droge lucht over de verse vis geblazen, zodat de voedingsstoffen en kwaliteit behouden blijven. De vis, die anders verloren zou gaan, kan worden vervoerd tot ver in de Afrikaanse binnenlanden als een welkome aanvulling op het dieet. De droogmachine is ontwikkeld als onderdeel van het Europese onderzoeksprogramma Securefish. In dit programma ontwikkelen onderzoekers uit verschillende Europese landen samen met onderzoekers uit Namibië, Kenia en India technologieën om verspilling van vis te voorkomen.

Meer over dit onderwerp

Sustainable food production in Indonesia

Duurzame voedselproductie in Indonesië

Vis en visproducten vormen een onmisbare onderdeel van het Indonesische dieet. Het zijn belangrijke factoren in de voedselzekerheid. De visvangst levert steeds minder op. Daarom moeten er meer vis en visproducten beschikbaar komen door het verlies na de vangst te beperken en de productie uit de zoetwaterviskweek te vergroten.

Lees meer

De Indonesische regering en de WUR hebben hun krachten gebundeld in het project Fisheries and Aquaculture for Food Security in Indonesia. Het project heeft als doel de duurzame voedselproductie in Indonesië te verbeteren. Er wordt gezocht naar manieren om verliezen na de vangst in de visserijketen te verminderen en de productie van de zoetwaterviskweek te verhogen door verbeterde technologie en uitgangsmaterialen. Het lokale personeel leert van de WUR hoe dit in zijn werk gaat met interactieve workshops en inspecties ter plaatse.

Meer over dit onderwerp

Responsible aquaculture development

Verantwoorde ontwikkeling van viskweek

In de afgelopen decennia is de Aziatische viskweek snel en gestaag gegroeid. In Afrika is de ontwikkeling van de viskweek over het algemeen veel trager verlopen. De sector draagt er slechts voor een klein deel bij aan de visconsumptie in het werelddeel. Ontwikkeling van viskweek gaat vaak gepaard met hoge kosten voor het milieu en de samenleving. Bij verantwoorde viskweek wordt hiermee rekening gehouden.

Lees meer

Wageningen University & Research helpt bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden om milieuvriendelijker vis te kweken. In korte cursussen leren de deelnemers de door de FAO ontwikkelde ecosysteembenadering van viskweek toe te passen. Ze leren ook om plannen voor ruimtelijke ordening voor de viskweek op te stellen als oplossing voor sociale en ecologische problemen waarmee alle producenten in een stroomgebied, meer of baai te maken hebben. Door beroepsmatige viskwekers technieken aan te leren die ze kunnen toepassen in hun eigen bedrijf en die leiden tot een milieuvriendelijker productie, draagt de WUR samen met de FAO-afdeling Fisheries and Aquaculture Resources Use and Conservation (hulpbronnengebruik en -behoud voor visserij en viskweek) bij aan de ontwikkeling van een duurzame viskweeksector.

Meer over dit onderwerp

Contact

Optimising space at sea

Optimalisatie van de ruimte op zee

Verspilde ruimte. Kunnen we de ruimte tussen windmolens niet gebruiken? Windparken op zee nemen veel plaats in. Meestal kunnen er nauwelijks andere activiteiten ontplooid worden in deze gebieden. Maar waarom zouden we deze ruimte niet gebruiken om voedsel te produceren?

Lees meer

Wageningen University & Research onderzoekt samen met de Nederlandse overheid, voedings- en diervoederbedrijven en start-ups of het haalbaar is om zeewier en mosselen te kweken in windparken op zee. Er moeten veel problemen worden aangepakt en Wageningen speelt een voortrekkersrol bij het verzamelen van al deze kennis. Er wordt getest wat de beste manier is om de soorten te produceren onder zware omstandigheden op zee. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar het ontwikkeling van de keten, nieuwe regels en voorschriften, veiligheid en ecologische aspecten. Een multidisciplinaire aanpak is onmisbaar bij dit soort innovatief onderzoek.

Meer over dit onderwerp

Rebuilding Resilience of Coastal Populations and Aquatic Resources: habitats, biodiversity and sustainable use options (RESCOPAR)

Herstel van de veerkracht van kustbevolkingen en aquatische hulpbronnen

Mangrovebossen leveren visserij- en bosproducten, kraamgebieden voor vis, en ze dragen bij aan de viskweek en de kustbescherming. Zo leveren deze bossen een bijlage aan de voedselveiligheid. Maar door bijvoorbeeld de grootschalige garnalenkweek is de wereldwijde oppervlakte van mangrovebos enorm teruggelopen.

Lees meer

Wageningen University & Research heeft in samenwerking met partners de veerkracht bestudeerd van mangrove-ecosystemen, visgronden aan de kust, garnalenkweek en bijbehorende ziekten en de besluitvormingsprocessen op verschillende sociaal-politieke en geografische schaal. In het RESCOPAR-project zijn er besluitondersteuningsinstrumenten ontwikkeld. Met deze instrumenten kunnen beleidsmakers betere beslissingen nemen, rekening houdend met de waarde van de levende rijkdommen aan de kust voor het levensonderhoud en de economie in het gebied. Zo leveren de ontwikkelde instrumenten een bijdrage aan duurzame viskweek van o.a. garnalen en aan het behoud van biodiversiteit en de natuurlijke hulpbronnen.

Meer over dit onderwerp

Neem contact op met:

Seaweed and natural capital

Zeewier en natuurlijk kapitaal

Grootschalige zeewierteelt in de Noordzee is nog niet winstgevend als er alleen rekening wordt gehouden met de waarde van het product zelf, het zeewier. Zeewierteelt kan echter een verscheidenheid aan gunstige ecosysteemdiensten opleveren.

Lees meer

Met het concept natuurlijk kapitaal kunnen de partijen worden geïdentificeerd die profiteren van deze ecosysteemdiensten en kunnen deze partijen betrokken worden bij discussies over de mogelijkheden voor beoordeling en benutting ervan. Of er een uitgebalanceerde businesscase voor de grootschalige teelt van zeewier in de Nederlandse wateren komt, hangt af van innovatieve financieringsvormen, zekerheid over de levering van ecosysteemdiensten en toepassingen van het geproduceerde zeewier.

Meer over dit onderwerp

Water resilience in the Himalaya

Waterbestendigheid in de Himalaya

Het Hindoekoesj-gebied in de Himalaya levert water aan meer dan 1,3 miljard mensen stroomafwaarts en 210 miljoen mensen in de bergen. Klimaatverandering treft de armste en meest kwetsbare vrouwen, mannen en kinderen in de bergen en vlaktes van de gletsjer en in de van de sneeuwmassa afhankelijke stroomgebieden in het gebied.

Lees meer

Om de belangrijkste aanpassingsproblemen in Pakistan, India, Bangladesh en Nepal aan te pakken, onderzoekt het consortium The Himalayan Adaptation, Water and Resilience (HI-AWARE) de gevolgen van de klimaatverandering in de stroomgebieden van de Indus, Ganges en Brahmaputra. HI-AWARE ontwikkelt solide bewijsmateriaal ter verbetering van het aanpassingsvermogen en de klimaatbestendigheid van de armste en meest kwetsbare mensen in de bergen en op de vloedvlaktes in de regio. Het HI-AWARE consortium staat onder leiding van het Nepalese Centre for Integrated Mountain Development, en naast de WUR maken instituten uit Bangladesh, India en Pakistan er deel van uit.

Meer over dit onderwerp

Contact