PRODUS - Project onderzoek duurzame schelpdiercultuur

Kunnen zich meerjarige sublitorale mosselbanken en samenhangende natuurwaarden, ontwikkelen bij afwezigheid van mosselzaadvisserij, Wat zijn de effecten van mosselvisserij op de mosselzaadval in latere jaren, Wat zijn de karakteristieken van de huidige sublitorale natuurwaarden, Wat zijn de verschillen in natuurwaarden van mosselpercelen en wilde mosselbanken? Deze en andere vragen kwamen aan de orde bij PRODUS, het project onderzoek duurzame schelpdiercultuur.

Om mosselen te kweken is uitgangsmateriaal nodig in de vorm van jonge mosseltjes, het zogeheten mosselzaad. Dit wordt van oudsher opgevist van natuurlijk gevormde mosselzaadbanken in de Waddenzee. Voor de mosselzaadvisserij is een vergunning nodig op basis van de Visserijwet. De Waddenzee is een beschermd natuurgebied en daarom is er, om te mogen vissen, ook een vergunning nodig op basis van de natuurbeschermingswet (NB-wet). Voor het verlenen van de NB-wet vergunning is het wettelijk vereist dat wordt aangetoond dat de visserij geen negatieve effecten heeft op de aangewezen instandhoudingsdoelen voor het habitattype waarin de visserij plaats vindt.

Omdat niet goed bekend was wat deze effecten zouden kunnen zijn, is PRODUS opgezet. Binnen PRODUS is aandacht besteed aan de effecten van de mosselzaadvisserij op de natuurwaarden van mosselbanken. Om dit in te kunnen schatten is een vergelijking gemaakt tussen de soortenrijkdom van wilde mosselbanken en mosselkweekpercelen. Daarvoor is gericht gekeken naar de bodemdieren, het vissenbestand en naar de samenstelling en structuur van de bodem. Bij het meten van de effecten is onderscheid gemaakt tussen de voorjaars- en de najaars-visserij. Het onderzoek is uitgevoerd op de banken waar mosselzaadvisserij plaats vindt. Dit zijn de sublitorale mosselzaadbanken, banken die bij laag water niet droogvallen, in de westelijke Waddenzee. Op deze banken zijn 37 onderzoek locaties van 8 hectare aangelegd, welke in twee├źn zijn gedeeld. Het ene vak was gedurende het onderzoek gesloten, het andere vak geopend voor de mosselzaadvisserij.