Rendement kweekpercelen

Het verbeteren van het kweekrendement van de percelen is in het belang van de sector en de natuur. Immers de opbrengst van de percelen verbetert voor de kweker en omdat efficiënter met de grondstoffen kan worden omgegaan. Daarom is er binnen PRODUS onderzoek gedaan naar factoren die het perceelrendement beïnvloeden. Naast de invloed van natuurlijke factoren zoals het voedselaanbod en predatie zijn de wijze waarop de kwekers de percelen beheren en onderhouden onderwerpen van deze studie.

Er zijn metingen uitgevoerd op mosselpercelen om de groei en sterfte van de mosselen te kwantificeren. De resultaten van deze metingen zijn ingebracht in modellen waarmee kan worden doorgerekend wat de effecten zijn van maatregelen om het perceelrendement te beïnvloeden. Hiervoor is kennis nodig van voedselgebruik, gedrag en overleving van de mosselen maar ook van de cultuurtechnische maatregelen die de kwekers kunnen nemen (zaaidichtheden, moment van zaaien, maatregelen tegen zeesterren etc...) en uiteraard de ligging van de percelen. Uit het onderzoek komt naar voren dat de uitzaaidichtheid van het mosselzaad een belangrijke factor is waar de kwekers direct invloed op hebben. De uitzaaidichtheid blijkt bepalend te zijn voor de overleving van het mosselzaad. Zowel het zaaien in (te) lage als in hoge dichtheden leidt tot extra sterfte. Verder is de overleving van mosselen op percelen direct afhankelijk van de ligging en predatie door krabben en zeesterren.

Het onderzoek is ook gericht op de vraag in hoeverre mosselkweek positief of negatief bijdraagt aan de voedselbeschikbaarheid voor vogels. Op basis van inventarisaties van het mosselbestand op wilde banken en kweekpercelen en gegevens over groei en overleving van mosselen in voor de visserij opengestelde en gesloten vakken wordt berekend wat de bijdrage is van mosselkweek aan de totale mosselvoorraad in de Waddenzee.

 Het eindrapport over het rendement van de kweepercelen is in juni 2013 gereed.