Monitoring en advies voor aalstandbeheer

Onderzoekers van Wageningen Marine Research houden bij wat de effecten zijn van de Nederlandse aalbeheersmaatregelen. Hiervoor bekijken zij het voorkomen, aantallen en gedrag van de aal in Nederlandse meren, rivieren en sloten. Ook wordt er gekeken welke lengtes en leeftijden er worden onttrokken door de visserij via de marktbemonstering. De verschillende bemonsteringen zijn de basis voor verschillende (model)berekeningen waarmee de aalstand in Nederland wordt geëvalueerd.

  • Monitoring en advies voor aalstandbeheer


Achteruitgang van de aalstand

De stand van de Europese aal (of paling) is nog zo’n tien procent van wat deze zo’n vijftig jaar geleden was. In oktober 2020 maakte de International Council for the Exploration of the Seas (ICES) bekend dat de toestand van de paling kritiek blijft en adviseert alle sterfte door menselijk handelen tot een minimum te beperken. 

De achteruitgang wordt onder meer veroorzaakt door afgenomen leefruimte voor de aal door een toename van barrières zoals dijken, dammen en waterkrachtcentrales – alleen in Nederland zo’n 15.000 obstakels die het voor de aal moeilijk maken om te migreren. Daarnaast worden visserij, parasieten, klimaatverandering, vervuiling van het oppervlaktewater en predatoren genoemd.

Internationale afspraken

Aal is een wijdverspreide soort met een bijzondere levenscyclus. Alle Europese aal paait in de Sargassozee, waardoor het aalbestand van Noord-Afrika tot Noorwegen één bestand is. Aalbeheer is daarom een internationale aangelegenheid.

Om herstel van de populatie mogelijk te maken, heeft de Europese Commissie lidstaten verplicht om beheersmaatregelen te nemen. In het Nederlandse Aalbeheerplan staan beschermingsmaatregelen zoals het aanpassen of wegnemen van fysieke barrières, het uitzetten van glasaal, een terugzetverplichting voor sportvissers en een gesloten seizoen (september tot en met november) voor de aalvisserij. Wageningen Marine Research is betrokken bij de driejaarlijkse evaluatie van dit Aalbeheerplan.

Ons aanbod

  • Langdurige monitoring en datasets van de aalstand in Nederland en internationaal, de intrek van (glas)aal en de migratie van glas- en schieraal in de Nederlandse wateren
  • Onderzoek naar residuen van dioxine in aal
  • Bijdrage aan advies ICES (WGEEL) over aalbeheer in Europa
  • Driejaarlijkse EU-evaluatie aalbeheerplan Nederland
  • Populatiemodel IJsselmeer

Onderzoek naar glasaal

Alles over aalstand en -beheer

Stel uw vraag over monitoring en advies voor aalstandbeheer aan onze expert: