Natuurbeschermingsorganisaties windmolens

Natuurbeschermings- organisaties

Nederland investeert in windparken op de Noordzee, om zo duurzame energie op te wekken. Aanleg, onderhoud en ruimtebeslag van windmolens vormen een risico voor het mariene ecosysteem. Tegelijkertijd zijn er ook kansen voor nieuwe natuur: onderzoek wijst uit dat oesterriffen in windparken een leefgebied kunnen vormen voor veel Noordzeesoorten, en datzelfde geldt voor de steenbestortingen aan de voet van windmolens en de fundaties zelf. Door gebruik te maken van het onderzoek en het netwerk van Wageningen Marine Research kunnen natuurorganisaties in windparken een bijdrage leveren aan het realiseren van natuurinclusieve windenergie.

Risico's en kansen

Door de grootschalige ontwikkeling van windmolenparken in de Noordzee verandert het leefgebied van vissen, zeezoogdieren, vogels en vleermuizen. Goed onderbouwd wetenschappelijk onderzoek is nodig om aan te tonen welke effecten windmolens precies hebben op het ecosysteem. Wageningen Marine Research voert dit onderzoek uit in opdracht van de overheid, de windenergiesector en natuurbeschermingsorganisaties, veelal in samenwerkingsverbanden. Als de effecten bekend zijn, kunnen onze experts mitigerende maatregelen en innovaties adviseren om kwetsbare diersoorten en habitats te beschermen, fysische effecten zoveel mogelijk te beperken en positieve effecten te stimuleren.

Lees verder: Windmolens: ecologische risico's en hoe die te beperken

Kansen voor natuur in windmolenparken zijn er ook. Tussen windmolens mag niet worden gevist met bodemberoerende technieken, wat bodemherstel mogelijk maakt en een schuilplaats biedt voor kwetsbare soorten. De ruimte tussen windmolens kan worden benut voor nieuwe riffen, aangelegd op een innovatieve manier met platte oesters op bijvoorbeeld 3D-geprinte structuren. Ecodesign kan ook helpen bij het creëren van een habitat rondom de basis van windmolens. Wageningen Marine Research werkt samen met natuurorganisaties en collega-onderzoeksorganisaties aan het herstel van natuur en biodiversiteit in windmolenparken.

Lees verder: Kansen voor natuurherstel en biodiversiteit

Dit biedt Wageningen Marine Research

  • Gedegen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de ecologische risico’s van windmolenparken en met welke maatregelen die risico’s verminderd of voorkomen kunnen worden
  • De beste experts op het gebied van de ecologie van allerlei mariene soorten, o.a. zeehonden, bruinvissen, vleermuizen, vogels, vissen en vislarven
  • Ervaren experts in het monitoren van deze soorten op zee, inclusief de daarbij horende state-of-the-art technieken en benodigde veiligheidscertificaten
  • Onderzoek en advies over ecologische kansen, zoals oesterriffen en biodiversiteitsherstel op hard substraat.
  • Toegang tot een platform van mogelijke onderzoekspartners en stakeholders, o.a. overheid/ EU, windenergiesector, visserij, NGO’s en voedselproducenten
  • Uitstekende kennis over het geldende milieubeleid

Heeft u interesse in samenwerking? Neem contact op via onderstaand formulier: