Overheid

Overheid

Tot 2030 is de gereserveerde ruimte op de Noordzee voldoende om de groei van windenergie aan te kunnen, ook in het meest ambitieuze scenario van de Rijksoverheid. Daarna zullen er vele nieuwe gebieden nodig zijn, als in 2050 ongeveer 20 tot 60 keer zoveel windenergie op zee komt te staan in vergelijking met 2017. Tegelijkertijd moeten natuur- en milieurichtlijnen zoals de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en het programma Natura 2000 Noordzee en de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie worden nageleefd.

Wageningen Marine Research voert in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), en in het bijzonder Rijkswaterstaat, en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onderzoek uit naar ecologische risico’s en economische risico’s voor andere gebruikers van de Noordzee. Ook doen wij onderzoek naar kansen voor multifunctioneel ruimtegebruik, en brengen partijen als visserijsector en exploitanten van offshore windparken met elkaar in contact.

Risico's en kansen

De uitbreiding van windmolenparken heeft, zowel direct als indirect, mogelijk ernstige ecologische gevolgen. Wageningen Marine Research ondersteunt de overheid met wetenschappelijk onderzoek naar de omvang van deze ecologische effecten en hoe die te beperken. Bijvoorbeeld door het monitoren van migratieroutes van zeehonden, vogels en vleermuizen; het meten van het effect van onderwatergeluid op bruinvissen, vissen en vislarven; en het in kaart brengen van habitatverlies voor o.a. vogels. 

Op de langere termijn staan cumulatieve effecten centraal. Het is belangrijk voor de komende jaren met cijfers uit monitoring de tot nu toe gehanteerde aanames en modellen te valideren en te verbeteren. Ook dienen mogelijk structurele veranderingen in fysische eigenschappen als zeestromingen, het mixen van waterlagen, sedimentverplaatsing en veranderingen in windvelden op de Noordzee centraal onderzocht te worden evenals de gevolgen daarvan voor het ecosysteem.

Lees verder: Wind op zee: ecologische risico's en hoe die te beperken

Daarnaast neemt de beschikbare ruimte om te vissen sterk af en dit heeft mogelijk effect op vangsten en inkomsten van de visserijsector. Wageningen Marine Research helpt de overheid bij het in kaart brengen van deze risico’s.

Lees verder: Wind op zee: economische risico's

Maar windmolenparken bieden ook kansen, zowel op economisch als op ecologisch vlak. Voedselproductie rondom windparken in de Noordzee past in de Europese strategie voor Blue Growth en is nodig om aan de groeiende vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel te voldoen. Met zeewierboerderijen, schelpdiersector en vissers onderzoekt Wageningen Marine Research nieuwe bronnen van inkomsten en ecologische inpasbaarheid, gebaseerd op multifunctioneel ruimtegebruik.Ecologisch gezien is er potentieel voor herstel van platte oesterriffen in windmolenparken. En dankzij anti-scouring via stortsteen kunnen verschillende soorten aanhechten op de voetstukken van windmolens in zee. Dit nieuwe hard substraat kan een voedingsbodem zijn voor biodiversiteitsherstel in de Noordzee.

Lees verder: Kansen voor Blue Growth en Kansen voor natuurherstel.

Dit biedt Wageningen Marine Research

  • Wetenschappelijk ecologisch onderzoek, inclusief monitorings- en modelleringsinstrumenten, om impact van windmolens op migratieroutes, habitatgebruik en populaties van vogels, vleermuizen en zeezoogdieren te meten en te beperken
  • Grondig onafhankelijk ecologisch advies op maat: welke gebieden zijn geschikt en minder geschikt voor windparken in verband met habitats en migratieroutes van mariene populaties? Welke seizoenen zijn geschikt en minder geschikt om te heien op zee tijdens de bouwfase van windparken?
  • Uitgebreide (historische) datasets en kaarten op gebied van vleermuizen, vogels, zeezoogdieren zoals bruinvissen en zeehonden, vissen, vislarven, bodemdieren en visserij-inspanningen
  • Akoestisch onderzoek met onderwaterhydrofoons voor bruinvissen en zenderonderzoek met zeehonden om de effecten van onderwatergeluid tijdens het heien voor windmolenparken op zee te meten
  • Toegang tot veel verschillende experts en expertises van Wageningen University & Research
  • Verkennende studies naar de (business-)mogelijkheden en innovaties voor duurzame voedselproductie in en om offshore windmolenparken
  • Verkennende studies naar de mogelijkheden en innovaties voor onderwaternatuur en verrijking van de biodiversiteit op zee in en om offshore windmolenparken

Heeft u interesse in samenwerking? Neem dan contact op via onderstaand formulier: