Wind op zee

Wind op zee

De grootschalige ontwikkeling van windparken op de Noordzee heeft ingrijpende gevolgen voor zowel de natuur als de ruimtelijke ordening, en daarmee voor alle Noordzeegebruikers. Er zijn voor de overheid, windenergiesector en visserij- en aquacultuursector nog veel kennisleemten in te vullen. Wageningen Marine Research biedt wetenschappelijke onderbouwing en advies voor uw keuzes, en onze experts verkennen samen met u de risico’s én kansen van windparken op de Noordzee.

Volgens scenario’s van het Planbureau voor de Leefomgeving kunnen in 2050 windmolenparken wel 26% van de Nederlandse Noordzee in beslag nemen. Dit is een majeure verandering voor de Noordzee, zowel op ecologisch als economisch gebied. Onze datasets, monitorings- en modelleringsonderzoek en demonstratieprojecten zijn goede hulpmiddelen voor verdere beleidsontwikkeling en om innovaties aan te jagen.

Wageningen Marine Research neemt de problemen van de toekomst mee in het onderzoek van nu

Wij ondersteunen u bij het vinden van de antwoorden

Wageningen Marine Research doet onderzoek naar de (cumulatieve) effecten van windparken op zee op de ecologie en de natuur en hoe risico’s te voorkomen, te verminderen of te compenseren. Ook dragen we bij aan de kennis die nodig is om economische risico’s in te schatten voor de visserijsector. Tenslotte verkennen wij in samenwerking met partners de ecologische en economische kansen voor meervoudig ruimtegebruik van offshore windparken.

Ecologische risico’s op de korte termijn

Op de korte termijn staan vooral directe effecten (botsingen met windturbines) en indirecte effecten (gedragsverandering, verstoring en habitatverlies) op mariene diersoorten centraal. Kwetsbare diersoorten die aantoonbaar last kunnen hebben van onderwatergeluid van het heien op zee tijdens de bouwfase zijn zeezoogdieren, vislarven en vissen. Vooral voor vogels en vleermuizen ontstaan problemen tijdens de operationele fase van een windpark. Ons onderzoek helpt u bij het meten en voorspellen van deze effecten, en om te bepalen welke maatregelen kunnen worden genomen om deze populaties beter te beschermen, dan wel te versterken.

Risico’s op langere termijn

Op de langere termijn staan met de verwachte grootschaligheid de cumulatieve effecten en mogelijk structurele veranderingen in fysische eigenschappen als zeestromingen, het mixen van waterlagen, sedimentverplaatsing en windstromingen op de Noordzee centraal. Met onze brede ecologische expertise dragen we bij aan het beantwoorden van deze kennisvraagstukken.

Effecten op andere gebruikers van de Noordzee, zoals vissers, door de uitbreiding van windparken vragen om kwalitatieve en kwantitatieve risicobeoordelingen. De beschikbare ruimte om te vissen neemt sterk af en heeft mogelijk effect op vangsten en inkomsten van de visserijsector. Wageningen Marine Research kan helpen bij het in kaart brengen van deze risico’s. Wij onderzoeken ook in nauwe samenwerking met de visserijsector welke alternatieven (o.a. niet-bodemberoerende visserij) hen nieuwe economische kansen kunnen bieden.

Kansen voor economie en natuurherstel

Naast risico’s biedt de bouw van windparken ook kansen, onder andere doordat bodemberoerende visserij na de bouw bij de windparken verboden is. Bijvoorbeeld voor onderwaternatuur en verrijking van de biodiversiteit op zee. Ook duurzame voedselproductie van zeewier, oesters en mosselen behoort tot de mogelijke kansen voor ontwikkeling binnen de parken, alsmede duurzame vormen van visserij zoals die op Noordzeekrabben en kreeften.