Project

Borkumse Stenen

De Borkumse Stenen, een gebied boven Schiermonnikoog, kent hoge natuurwaarden, waaronder geogene riffen. In dit project wordt een ecologische onderbouwing gegeven voor de aanwijzing als KRM- of Natura 2000-gebied onder het VIBEG akkoord.

Project

De Borkumse Stenen is binnen het VIBEG proces (VIsserijmaatregelen in Beschermde Gebieden) door stakeholders aangewezen als te beschermen gebied, in ruil voor een gebied in de Noordzeekustzone dat de vissers graag wilden bevissen en eerst gesloten was. Er zijn verschillende opties om het gebied aan te wijzen. Het gebied zou een Natura 2000-gebied kunnen worden, maar dit loopt tegen veel bezwaren aan, o.a. omdat een gasconcessie is verleend. Een tweede optie is bodembeschermingsgebied onder de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM), waarbij gaswinning wel mogelijk is. Voor de aanwijzing van het gebied is een ecologische onderbouwing nodig. De minister heeft aangegeven voor de KRM-optie te willen gaan. In dit project moet de ecologische onderbouwing worden gegeven, inclusief grenzen en soorten die beschermingswaardig zijn.

Publicaties