Project

Doorrekenen effecten Wind op Zee op visserij

Op de Noordzee zullen volgens Routekaart 2030 veel extra windmolens geplaatst worden. Dat heeft gevolgen voor de visserij (beschikbaarheid van visgronden, het om de parken heen moeten varen, etc.), welke extra kosten en een mogelijke daling aan inkomsten met zich meebrengen. Door andere factoren (gebiedsbeperkingen vanuit het natuurbeleidnatuur etc.) blijft er voor de sector maar een beperkt aantal alternatieven beschikbaar. Doel van het project is inzichtelijk te maken welke extra kosten en mogelijke daling van inkomsten voor de visserij de uitrol van de offshore windenergie volgens Routekaart 2030 met zich meebrengt.

Hierbij worden de gevolgen voor de visserij ten gevolge van overige ruimteclaims op de Noordzee betrokken. In dit rapport worden aan de hand van bij Wageningen Marine Research (WMR) en Wageningen Economic Research (WECR) bekende vangst- en waardegegevens per kwartaal voor de betreffende gebieden de (gemiddelde) visserij-activiteiten en de van belang zijnde  indicatoren over de periode 2010 - 2016 berekend, en voor de betreffende visserijen een stressanalyse uitgevoerd. Daarnaast worden de (on)mogelijkheden voor wat betreft het uitwijken naar alternatieve visgronden onderzocht. De uitkomsten daarvan zullen hoofdzakelijk kwalitatief geduid worden.  Dit onderzoek en de projectresultaten zullen als basis kunnen dienen voor verdergaande onderzoeken naar de cumulatieve effecten van gesloten en te sluiten gebieden.

Publicaties

Dit product is nog onder embargo en kan dus nog niet worden gedownload.