Project

Fully Documented Fisheries en staandwantvisserij

Doelstelling is verkenning van mogelijkheden voor introductie van Fully Documented Fisheries (FDF) met behulp van Closed Circuit TeleVision (CCTV) technieken in de Nederlandse visserij en toepassing van CCTV in pilot-studie op staand-want visserij.

Werkwijze

Het project bestaat uit twee deelprojecten:

1. Deskstudy CCTV

Workshops en advisering over de mogelijkheid om het CCTV systeem, zoals gepresenteerd in het rapport Dalskov, J. en Kindt-Larsen, L. (2009) in principe geschikt zou zijn om vangstgegevens te verzamelen op de commerciële Nederlandse visserij. Het doel van de fully docmented fisheries is tweeërlei, enerzijds om inzicht te krijgen in de vangsten en bestemming van kabeljauw (maats en ondermaats), anderzijds om door een beloningssyteem het gedrag van de vissers te veranderen, teneinde de ondermaatse vis te mijden. De beloning is in de vorm van een verhoging van het individuele contingent / quotum van ongeveer 30%. In Denemarken hebben dergelijke individuele quotumverhogingen, in combinatie met een CCTV systeem aan boord, geleid tot discardvermindering van kabeljauw. Een onderzoeker van IMARES zal deelnemen aan:

  • “Workshop on fully documented fishery” 9 en 10 maart 2010 te Kopenhagen.
  • “Training Course in Using Sensor and Video Data Analysis Software” 11 en 12 maart 2010 te Kopenhagen.
  • Advisering over te volgen strategie in Nederland ter attentie van CCTV.

2. Discardsbemonstering staand want visserij met behulp van CCTV

Binnen de Nederlandse discardbemonstering, in het kader van het Data Verordening van de Europese Commissie, is de bemonstering van de staandwantvisserij een probleem. Door plaatsgebrek is het niet altijd mogelijk om waarnemers mee te sturen op zee. Het voorstel is om een CCTV systeem (Kindt-Larsen en Dalskov, 2009) te installeren op een staandwant kotter om de visserij activiteit en de vangst te monitoren gedurende een deel van het jaar.

Om te kunnen vaststellen in hoeverre met dit systeem een succesvolle inschatting kan worden gemaakt van de soort- en lengte samenstelling van de vangst, zal een waarnemer aan boord het gewicht van de soort-fracties vaststellen en van elke vis de lengte te meten. Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan de mogelijke registratie van bijgevangen zeezoogdieren en vogels.

De TAC- en quotumverordening biedt schippers, die een CCTV systeem aan boord laten installeren, een individuele quotumverhoging, tot maximaal 30% (inclusief ondermaatse vis), voor kabeljauw, op voorwaarde dat alle kabeljauwvangsten (inclusief ondermaatse) van het quotum worden afgetrokken. Deze regeling zal schippers stimuleren mee te doen aan dit experiment, de focus van het onderzoek zal daarom dan ook gericht zijn op de kabeljauw visserij, binnen het staandwant segment. Voorgestelde bemonsteringsperiode, oktober 2010 – maart 2011, komt overeen met kabeljauwseizoen in deze visserij.

Resultaten:

  1. Advies rapport over implementatie van CCTV in Nederlandse visserijen 
  2. Tussenrapportage implementatie CCTV in staandwant visserij 
  3. Eindrapportage implementatie CCTV in staandwant visserij

Publicaties