Nieuws

Meer dan 200 unieke dieren en planten op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius in kaart gebracht

Gepubliceerd op
18 december 2018

Uit onderzoek geleid door Wageningen Marine Research blijkt dat op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius en de Sababank 223 endemische dieren en planten voorkomen. Het werk had als doel bij te dragen aan de kennis over zeldzame soorten, de ontwikkeling van natuurbeleid en prioriteiten aan te geven voor toekomstig onderzoek.

Endemische dieren- en plantensoorten met beperkte geografische verspreidingen zijn een uiterst belangrijke graadmeter van biodiversiteit, en een belangrijke maatstaf voor natuurwaardering. Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius (de SSS-eilanden) maken deel uit van de Caribische biodiversiteitshotspot. Echter, tot nog toe was er geen systematische beoordeling van endemische dieren en planten voor deze eilanden en omliggende zeegebieden beschikbaar.

De onderzoekers documenteerden door literatuuronderzoek dat op de SSS-eilanden en Sababank samen 223 endemische dieren en planten (32 ondersoorten, 191 soorten) op diverse geografische schaalniveaus aanwezig zijn. Hiervan zijn 35 endemisch voor de SSS-eilanden of Sababank, 15 voor de Noordelijke Kleine Antillen, 110 voor de Kleine Antillen en 58 voor de gezamenlijke Antillen (Kleine en Grote Antillen). Van de 35 endemen voor de SSS-eilanden of Sababank zijn 8 marien, 26 terrestrisch en 1 brakwater-gerelateerd.

Een taxonomische uitsplitsing van de 223 endemische soorten en ondersoorten laat zien dat kevers, sprinkhanen en krekels, vogels, slakken en vaatplanten de meerderheid vormen. Er zijn verschillende verklaringen mogelijk waarom juist deze groepen meer endemische vormen vertonen. Bijvoorbeeld verschillen in verspreidingsvermogen, de duur van geografische isolatie en de snelheid van vermeerdering. Hier is geen onderzoek naar gedaan.

Meer dan 200 unieke dieren en planten op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius in kaart gebracht

Het aantal endemische soorten is in werkelijkheid waarschijnlijk groter dan in de studie vermeld. Er is nog zeer weinig taxonomisch zeeonderzoek uitgevoerd rondom de Bovenwindse Caribische eilanden van het Koninkrijk, en de kans is groot dat nog veel soorten worden ontdekt. Afgelopen tien jaar zijn er veel nieuwe en mogelijk endemische soorten - algen, vissen, koralen, sponzen, etc. - ontdekt, vooral op de Sababank. Verder onderzoek naar specifieke soortengroepen, zoals kevers, kan de ontdekking van nog meer endemische soorten opleveren.

Met uitsterven bedreigd

Het enige recente endemische, op land levende zoogdier, de Nevis-rijstrat, is uitgestorven. Alleen de zes endemische terrestrische reptielen dragen momenteel een bedreigde IUCN-status, ondanks dat meerdere endemische soorten alleen in kleine en kwetsbare populaties voortbestaan en daarom zeker ook in aanmerking komen voor internationale erkenning als bedreigd.

Kleine tot zeer kleine populaties op die op één of slechts enkele kleine eilanden overleven maakt soorten kwetsbaar voor uitsterven. Daarom zijn formele evaluaties van hun status volgens de onderzoekers dringend nodig en moeten instandhoudingsstrategieën worden ontwikkeld om het uitstervingsrisico voor deze soorten te minimaliseren.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselzekerheid en in samenwerking met Wageningen Environmental Research, Naturalis en CARMABI (Curaçao).