Project

Mosselzaadinvanginstallatie

Voorspellende modellen worden ontwikkeld om toekomstige besluitvorming over de mosselvijsserij te kunnen onderbouwen.

Doelstelling

In de Nederlandse kustwateren vindt mosselzaadvisserij plaats. Deze wateren herbergen ook belangrijke natuurwaarden en de meeste wateren zijn derhalve aangewezen als natuurgebied in het kader van de Natuurbeschermingswet of de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Dat verplicht Nederland om er voor te zorgen dat de natuurwaarden in deze gebieden in stand blijven. Besluiten rondom de mosselvisserij leiden tot veel maatschappelijke discussies en politieke aandacht. Het kabinet kiest m.b.t. de toekomst van de mosselvisserij voor de sociaaleconomische ontwikkeling binnen de randvoorwaarden die de natuurdoelen en -waarden stellen en heeft daartoe voorafgaande aan de ontwikkeling van het beleid inhoudelijke uitgangspunten geformuleerd.

In dit project wordt onderzoek gedaan naar:

  • Draagkracht van Waddenzee en Oosterschelde voor filtrerende schelpdieren. 
  • Bodemeffecten in verschillende habitats. 
  • Verstoring van vogels en zeehonden door activiteiten mosselzaadinvang. 
  • Contaminatie door zwerfvuil.

Beoogd resultaat

Het resultaat van dit project is het beleidsinstrumentarium "Voorspellende modellen", dat kan dienen als onderbouwing van toekomstige besluitvorming rond mosselvisserij. De negatieve effecten van mosselzaadinvang in natuurgebieden worden hiermee in kaart gebracht. Vervolgens wordt een monitoringprogramma om het behoud van natuurwaarde te waarborgen.

Werkwijze

Activiteiten zijn:

  • Literatuuronderzoek. 
  • Veldonderzoek. 
  • Modellering.

Publicaties