Project

Natuurinclusieve Wind op Zee

Nederland wil op grote schaal investeren in de ontwikkeling van windparken op zee (Noordzee2030). Tegelijkertijd heeft ons land verplichtingen rond het realiseren van natuurdoelen in het kader van Natura 2000 en de Europese Kaderrichtlijn Marien. De aanleg van windparken op zee beïnvloedt het mariene ecosysteem en de ruimte voor andere gebruikers; er zijn positieve en negatieve effecten. Combinaties van windmolenparken met andere functies zoals natuurherstel/-behoud en voedselproductie zijn denkbaar, maar komen vooralsnog nog niet goed van de grond.

Als onderdeel van de maatschappelijke opgave rond wind op zee heeft in 2017 het Ministerie van LNV een verkenning laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor natuurinclusieve wind op zee. Dit project ondersteunt de uitvoering van de aanbevelingen uit deze voorverkenning, waaronder het uitwerken van een stimulerend beleidsinstrumentarium, het starten van lerende pilots en het opzetten van een community of practice.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Publicaties