Project

PRODUS - Project duurzame schelpdiercultuur

PRODUS draagt bij aan een duurzame schelpdiercultuur door het in kaart brengen van de ecologische draagkracht van de Nederlandse kustzone en de effecten van de schelpdiervisserij op het sublitorale mosselbestand en natuurwaarden.

ยป Meer over PRODUS