Stage

Stage: Beach clean-ups en gemeentelijke ballon-oplatingsverboden, is er een verband?

Jaarlijks komen duizenden vrijwilligers op de been om de Nederlandse stranden op te ruimen via de zogenaamde ‘beach clean-ups’. Stichting de Noordzee is de organisator van de Boskalis BCT Tour (BCT), waarbij in twee weken met behulp van grote groepen vrijwilligers de kustlijn van Nederland wordt opgeruimd. Met het organiseren van de BCT beoogt Stichting de Noordzee niet alleen het naderhand schone strand, maar ook (media)aandacht voor het probleem van plastic afval, wat vervolgens kan leiden tot aanpassingen in het beleid rondom plastic afval. Hiermee hoopt Stichting de Noordzee een aanhoudende impact te maken.

Een van de manieren waarop Stichting de Noordzee dat probeert te doen, is door de vrijwilligers tijdens de clean-up te stimuleren om hun gemeente te benaderen met de vraag of zij ballon-oplatingen zouden kunnen verbieden. Die ballonnen komen immers grotendeels in zee terecht. Steeds meer gemeenten hebben zo’n verbod. Concreet is het nu de vraag in hoeverre het initiatief van de BCTs, de daaraan gekoppelde acties en de pogingen van burgers om gemeentelijk beleid te beïnvloeden daaraan hebben bijgedragen. De beantwoording van deze vragen draagt bij aan het bredere onderzoek van de WUR naar de impact van burgerinitiatieven ter bevordering van de biodiversiteit in een natuurinclusieve samenleving, dat wordt ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een WO-student met een achtergrond in de sociale wetenschappen, en interesse in burgerinitiatieven, impactanalyse en beleid. Het onderzoek zal bestaan uit een documentenanalyse en interviews met gemeentelijke politici en beleidsmakers (mogelijk in combinatie met een enquête), waarin jij met behulp van de ‘process tracing’ methode probeert te ontrafelen hoe gemeentelijke besluitvormingstrajecten tot het verbieden van ballon-oplatingen tot stand komen. De wetenschappelijke methodologie zal worden voorbereid door het Citizens for Biodiversity projectteam van de WUR. Afhankelijk van jouw interesse en achtergrond kan  de specifieke invulling van het werk en de uitwerking aangepast worden. Je ben in staat om zelfstandig te werken en een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Onderzoeksvragen

Overkoepelende vraag: Welke factoren beïnvloeden het beleid van gemeenten om een verbod op het oplaten van ballonnen in te stellen of te bepleiten en wat is de invloed van activiteiten als de BCT en lokale burgers/burgerinitiatieven hierop?

Deelvragen:

 • Welke gemeenten hebben een verbod tot het oplaten van ballonnen of een ontmoedigingsbeleid, en sinds wanneer? In welke gemeenten is er een discussie hierover? Hoe verhoudt dit zich tot de aanwezigheid van lokale burgerinitiatieven in de gemeente? (kwantitatieve inventarisatie)
 • Voor gemeenten met een ballon-oplatingsverbod: Hoe is dat verbod tot stand gekomen? Wie heeft het onderwerp bijvoorbeeld aangekaart, en hoe is het opgepakt?
 • Zijn er aanwijzingen voor een directe of indirecte bijdrage van de BCT bij de totstandkoming van gemeentelijke verboden tot het oplaten van ballonnen?
 • Zijn er aanwijzingen voor een directe of indirecte bijdrage van andere (burger)initiatieven bij de totstandkoming van gemeentelijke verboden tot het oplaten van ballonnen of het voeren van een ontmoedigingsbeleid?
 • Welke factoren spelen de grootste rol in de overwegingen rond het (al dan niet) instellen van gemeentelijke verboden of ontmoedigingsbeleid.

Praktische informatie

 • Startdatum: Per 1 september 2021.
 • Periode: Vier tot zes maanden.
 • Stichting de Noordzee heeft aangegeven te willen meewerken aan het project, en ten behoeve daarvan de bij haar bekende data voor dit onderzoek ter beschikking te stellen.
 • Tijdens het onderzoek worden de richtlijnen van Wageningen Universiteit & Research en Wageningen Marine Research rond COVID-19 gevolgd. Dit kan betekenen dat contacten met de begeleiders online of telefonisch zullen zijn en het onderzoek vanuit huis wordt uitgevoerd. De interviews worden digitaal of telefonisch gehouden.
 • Er is een stagevergoeding beschikbaar.
 • Begeleider: Nathalie Steins (Wageningen Marine Research)
 • Eindproducten: (1) WMR studentenrapportage en (2) presentatie aan de WUR-onderzoekers die zich met dit thema bezighouden en Stichting de Noordzee.

Reacties met CV en korte motivatie kunnen worden gezonden naar: Nathalie Steins via nathalie.steins@wur.nl