Project

TMAP Kwelders

Langs de vastelandskust van Groningen en Friesland liggen circa 6000 ha kwelders die landelijk en internationaal van groot belang zijn in het Natura 2000 netwerk. Ze zijn onderdeel van de trilaterale Waddenzee waarvoor nationale en internationale natuurdoelen gelden, en die de UNESCO Werelderfgoed status heeft. Kwelders zijn dynamische ecosystemen met een hoge natuurwaarde vanwege de unieke zouttolerante planten en dieren die er voorkomen. Daarnaast vormen ze een geleidelijke overgang tussen water en dijk, en hebben ze een rol in de kustbescherming.

De nationale en internationale overkoepelende natuurdoelstellingen voor deze kwelders zijn:

  • handhaving huidig areaal vastelandskwelders, als compensatie voor kwelders verloren gegaan door indijkingen;
  • benadering van een meer natuurlijke kwelderstructuur;
  • met behoud van het kwelderareaal en een zo gering mogelijk ruimtebeslag op het voorliggende wad;
  • verbeterde natuurlijke vegetatiestructuur (biodiversiteit); d.w.z. de ontwikkeling van een volledige successiereeks van pionierzone naar kwelderzones, met bijbehorende natuurlijke dynamiek.

Dit project heeft als doel het monitoren van areaal en kwaliteit van de vastelandskwelders (kwelderwerken) in Noord-Groningen en Friesland. Dit dient als beleidsondersteuning voor het Ministerie van EZ bij verschillende (beleids-) vragen, het vaststellen van beleid voor de Waddenzee en voor nationale en internationale rapportage verplichtingen. Verscheidene belanghebbende partijen op lokaal, nationaal en trilateraal niveau zijn gebaat bij een goed onderbouwd en afgewogen beheer van deze kwelders.

De resultaten van de lange-termijn monitoring, beheerexperimenten en advies gebaseerd op praktijkervaring worden teruggekoppeld naar beheerders en eigenaren om zo het beheer voortdurend te optimaliseren.

    Producten

    WOt-interne notitie.

    Publicaties