Project

Waddenwerken Afsluitdijk: een veilige zeewering door nieuwe natuur

Door de klimaatverandering moet de Afsluitdijk versterkt worden.

Waddenwerken_256x193.jpg

In 2015 zou deze versterking gereed moeten zijn, volgens opdrachtgever Rijkswaterstaat. Als alternatief voor een ‘normale’ versterking stelt het consortium waarvan IMARES deel uitmaakt voor een brede, zachte dijk in plaats van een traditionele verhoging.

Er zijn veel voordelen aan een verbrede, zachte Afsluitdijk:

  • Het is snel toepasbaar Het is te realiseren binnen de beschikbare budgetten
  • Het vergroot de veiligheid als ‘klimaatbuffer’ voor het vaste land
  • Het biedt minstens zoveel veilig als een traditionele dijkverhoging
  • Het creëert 1500 hectare nieuwe natuur
  • Het geeft een nieuwe impuls aan de recreatie

Zachte verbrede Afsluitdijk

Een zachte, verbrede Afsluitdijk kan gerealiseerd worden door kwelders aan te leggen aan de waddenzijde van de dijk. Kwelders zijn begroeide wadplaten waarvan de hogere delen alleen nog bij storm onderlopen. De kwelders groeien vanzelf mee met de zeespiegel door plantengroei en de aanvoer van slib. “Uit evaring is bekend dat deze methode werkt. Al honderden jaren bestaan er kwelderwerken aan de Groningse en Friese kust. Daar zijn meetgegevens van,” aldus Kees Dijkema (senior onderzoeker Wageningen UR). “Het plan maakt gebruik van bewezen technologie in een modern jasje en is daarmee een serieus alternatief voor een normale versterking. Daarnaast kan de voorgestelde oplossing binnen de beschikbare budgetten worden gerealiseerd.”

Toegangsbruggen

De aanleg van dertig kilometer kwelders aan de Waddenzijde van de Afsluitdijk zorgt voor een nieuw natuurgebied van 1500 hectare. De aanleg zal worden geoptimaliseerd door met een proefkwelder precies het niveau te bepalen tot waar de mens zand moet aanbrengen en vanaf welke hoogte de natuur het kan overnemen. Een beschut fietspad zal uitzicht bieden op het wad. Automobilisten kunnen niet veel zien van de kwelders omdat zij aan de IJsselmeerzijde van de Afsluitdijk rijden. Het consortium adviseert op termijn toegangsbruggen te bouwen. Dit om flexibiliteit te bieden in de interactie tussen scheepvaart en wegverkeer. Deze toegangsbruggen zullen ook uitzicht beiden op het nieuwe natuurgebied.

Toekomstverkenning

De aanleg van kwelders aan de waddenzijde van de Afsluitdijk is het advies dat het consortium Advies- en ingenieursbureau DHV, IMARES en ontwerpbureau Alle Hosper hebben ingediend bij Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat werkt samen met de provincies Fryslan, Noord-Holland en de gemeentes Wieringen en Wûnseradiel aan de toekomstverkenning van de Afsluitdijk, in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Waddenwerken

In december 2008 zijn door vier consortia, waaronder het consortium met Wageningen IMARES, plannen gepresenteerd aan de Staatsecretaris van Verkeer en Waterstaat. In juni 2009 heeft een adviescommissie onder leiding van Ed Nijpels geadviseerd het plan Waddenwerken als serieus alternatief mee te nemen in de verdere besluitvorming.  

Advies - en ingenieursbureau DHV