Project

Zee op zicht: ruimtelijke planning, institutionele kaders en ecosysteem management

De veranderingen op zee gaan snel. Traditionele instrumenten en instituties voor regie en stuurbaarheid op zee zijn niet adequaat meer. Ook is er geen integratief raamwerk voor analyse van (internationale) ruimtelijke claims ten behoeve van ruimtelijke ordeningsvraagstukken in termen van instituties en governance.

Wel zijn er tal van Europese projecten die elementen van dat integrale raamwerk kunnen leveren. Dit onderzoek zorgt voor integratie van Europese onderzoeksprojecten en ontwikkelt het integrale afwegingskader voor ruimtelijke ordening op zee.

Aanpak en tijdspad

Basis van de activiteiten is het ontwikkelen van een raamwerk voor afweging van ecosysteem componenten en menselijk handelen op zee. Deze komen bij elkaar in vraagstukken rondom ruimtelijke ordening. De (workshop/atelier) activiteiten zijn gericht op het bij elkaar brengen van kennis vanuit andere (Europese) kennisontwikkelingsprojecten zoals MESMA, MASPNOSE, GAP2,  MEFEPO, ODEMM,  FishView en MERMAID. Deze projecten richten zich allen op een deelproject van de marine wereld zoals ruimtelijke ordening op zee (MESMA), het bij elkaar brengen van stakeholders, beleidsmakers en wetenschappers rondom beleid op zee (GAP2, MASPNOSE), het operationaliseren van de ecosysteembenadering op zee (MEFEPO, ODEMM) en het ontwikkelen van nieuwe vormen van beleid (FISHVIEWS) of interactief ontwerpen van infrastructuur op zee (MERMAID).

Al deze trajecten behappen een gedeelte van de puzzel. Binnen het KB-project Zee Op Zicht  is de focus gericht op het bij elkaar brengen van deze kennis, het verbinden van deze kennis en vanuit die positie het verder ontwikkelen van een integratief, transdisciplinair denkkader.

In eerste aanleg wordt over deze projecten heen de bestaande kennis in beeld gebracht en gaten in kennis geïdentificeerd. Gebaseerd op deze analyse wordt een pad uitgezet waarin wetenschappers samen met vertegenwoordigers van marien beleid en –gebruik deze kennisgaten gaan dichten. Het vormgeven van het integratief, overkoepeld raamwerk zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met het overkoepeld KB-project ‘Competing Claims’.

Centraal in de benadering voor Zee op Zicht staat de focus op de marine Ecosysteem Goods and Services en de verschillende visies in gebruik die beleidsbepalend zijn. Hierbij kan aangesloten worden bijvoorbeeld bij de gebruiksvisies uit de natuurverkenning.

Concreet zal voor 2011 de focus liggen op inventarisatie en analyse van gaten in kennis. Voor 2012 en 2013 zal de nadruk liggen op het oppakken van deze kennisleemtes. Zee Op Zicht en de aanpalende projecten gaan deze lacunes vullen.

Vanaf 2012 zal aanvullend de focus liggen op het wetenschappelijk publiceren van bevindingen en het invullen van het raamwerk/platform. Derhalve bestaat het project gefaseerd uit literatuur en inventariserend onderzoek gebaseerd op lopende activiteiten en het iteratief experimenteel ontwikkelen van het platform voor afweging.

Resultaten

Voor 2011 zullen 2 concrete producten worden gedefinieerd. Het eerste product is een serie van drie bijeenkomsten van de betrokken deelnemende onderzoekers. Doel van deze bijeenkomsten is de inventarisatie en analyse van gaten in kennis. Van elke bijeenkomst zal een kort verslag worden gemaakt.

Het tweede product is een PowerPoint presentatie waarin de inventarisatie en analyse van gaten in kennis wordt weergegeven. Deze presentatie is zowel voor intern als extern gebruik bedoelt.

De concrete output van het eerste jaar van dit project is een analyse van de kennisleemtes op het gebied van de afweging van ecosysteem componenten en menselijk handelen op zee.   

Voor de deelnemende onderzoekers geldt gedurende het implementatietraject dat zij deze bijeenkomsten bijwonen en bijdragen aan meer specifieke bijdrages vanuit de verschillende velden (bijvoorbeeld aantal uren voor het schrijven van een paper dat bijdraagt aan het eindproduct, het bijwonen van een externe bijeenkomst die bijdraagt aan het eindproduct).

Dit alles werkt toe naar het eindproduct (2014): een framework voor ruimtelijke ordening op zee, bestaand uit een conceptueel analysekader en instrumenten om interactieve participatieve ruimtelijke ordening op zee te faciliteren.