Geïntegreerde onkruidbeheersing

Geïntegreerde onkruidbeheersing

In de land -en tuinbouw is het noodzakelijk onkruid te bestrijden om concurrentie met het gewas om licht, water en nutriënten te voorkomen. Daarnaast kunnen onkruiden de kwaliteit verminderen en functioneren als waardplant voor ziekten en plagen. Zonder de bestrijding van onkruiden worden grote economische verliezen geleden, welke kunnen oplopen tot wel 34%. De meeste onkruiden worden met herbiciden bestreden. Het voordeel van deze middelen is de kosteneffectiviteit. De nadelen zijn de mogelijke neveneffecten op de omgeving en de ontwikkeling van herbicidenresistentie.

De voornaamste eigenschap van onkruidpopulaties is hun variatie in ruimte en tijd beïnvloed door teeltsystemen. Overleving van zaden of andere overlevingsstructuren in de bodem zorgt voor een langjarig effect van teeltmaatregelen op onkruiden en is de voornaamste reden voor telers om herbiciden te gebruiken.

In tegenstelling tot ziekten en plagen wordt het belang van onkruiden vaak onderschat door hun chronische karakter. Momenteel wordt het totale opbrengstverlies door onkruiden in de Europese Unie geschat op 10%, ondanks de inzet van bestrijdingsmaatregelen.

De toenemende ontwikkeling van herbicide resistenties en maatschappelijke zorg over de nadelige effecten van herbiciden op het milieu noodzaken ons te zoeken naar duurzamere teeltsystemen met een verminderde afhankelijkheid van chemische bestrijding. Om het gebruik van herbiciden te kunnen reduceren en tegelijkertijd een opbouw van de onkruidpopulaties te kunnen voorkomen, werken we aan geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen. Deze systemen zijn gebaseerd op kennis van onkruidbiologie en de ecologie van gewas-onkruid interacties.

De variatie van onkruiden in ruimte en tijd kan aangepakt worden door gebruik van nieuwe technologieën zoals vision technologie. Slimme combinaties van gewasrotaties, fysische en mechanische bestrijdingsmethoden en de toediening van herbiciden door intelligente toedieningstechnieken maken allemaal deel uit van ons onderzoek.

Publicaties