schonen vijver (Foto: Laurens Pompe)

Invasieve plantensoorten (exoten)

Invasieve exotische plantensoorten zijn soorten die van nature niet in Nederland voorkomen. Meestal komen deze exoten door menselijk handelen in ons land terecht. Dat kan per ongeluk zijn, bijvoorbeeld via transport of opzettelijk door het verhandelen van exotische vijver- en tuinplanten. Een klein deel van de exoten voelt zich prima thuis in zijn nieuwe omgeving. Deze soorten kunnen zich permanent vestigen in onze natuur en zich snel vermeerderen. Dan spreken we van invasieve exoten.

Oever en waterplanten

De meeste invasieve exotische plantensoorten (onkruiden) zijn oever- en waterplanten. Deze soorten zorgen voor veel overlast omdat ze sterk woekeren en moeilijk te bestrijden zijn.

Grote waternavel

Hierdoor ontstaan zeer dichte (drijvende) vegetaties die het onderliggende water verduisteren. Inheemse planten- en diersoorten worden verdrongen door zuurstof tekort in het water. Door het belemmeren van de waterafvoerneemt de kans op wateroverlast toe.

Landgebonden soorten

Invasieve landgebonden soorten zijn hardnekkige woekeraars die voorkomen op drogere terreinen, maar ook in of nabij oevers en op dijktaluds. Eenmaal aanwezig zijn ze zeer moeilijk weer weg te krijgen. De aanwezigheid van deze exotische soorten kan leiden tot het verdwijnen van de ondergroei. Sommige soorten zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en infrastructuur.