Reuzenberenklauw

Invasieve terrestrische plantensoorten

Invasieve terrestrische ('land-gebonden') plantensoorten zijn hardnekkige woekeraars die voorkomen op drogere terreinen, maar ook in of nabij oevers en op dijktaluds. Eenmaal aanwezig zijn ze zeer moeilijk weer weg te krijgen. Het risico op grootschalige verspreiding is bij deze plantensoorten aanzienlijk lager dan bij invasieve oever- en waterplanten.

Overlast

In Nederland worden invasieve 'land-gebonden' plantensoorten aangetroffen op zeer uiteenlopende standplaatsen, o.a. spoordijken, braakliggende terreinen, wegbermen (ook middenbermen van snelwegen), rivierkribben, bosranden en beekoevers. De aanwezigheid van deze exotische plaagsoorten kan leiden tot het verdwijnen van de ondergroei. Sommige soorten zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en infrastructuur.

Pobleemsoorten

Enkele voorbeelden van woekerende soorten zijn Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera), Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) en Amerikaanse Vogelkers (Prunus serotina).

Japanse duizendknoop
Japanse duizendknoop

Japanse duizendknoop (foto) wordt internationaal tot de honderd meest invasieve exoten gerekend. De plant kan door scheuren via de fundering huizen binnengroeien en door asfalt heen breken. Zoals bij veel invasieve exoten vormt menselijk handelen het grootste risico met betrekking tot de verspreiding van de soort over grotere afstanden. Denk hierbij aan het verslepen van wortel en stengelfragmenten door machinaal maaien of transport van grond waarin zich nog delen van wortelstokken en stengels bevinden. Komen deze fragmenten op een andere locatie in of op open grond terecht dan groeien daar weer nieuwe planten uit.