Natuur en gezondheid

Landgebruik, biodiversiteit en gezondheid

De landbouw kan grote invloed hebben op de biodiversiteit en op de gezondheid van mens, plant en dier. Een gezonde leefomgeving, voldoende voedsel en tegelijkertijd behoud van biodiversiteit en natuurlijk kapitaal zijn ambities, die een groot beroep doen op het innovatieve vermogen van de samenleving. Dit speelt in verschillende landbouwsystemen en op diverse schaalniveaus, zoals bij agrarisch natuurbeheer op perceelsniveau, zorglandbouw op bedrijfsniveau, gebiedsontwikkeling op regionale schaal en wereldwijd bij realisatie van voedselzekerheid en aanpassing aan klimaatverandering.

Het onderzoek binnen ‘de business unit Agrosysteemkunde’ aan multifunctioneel landgebruik en biodiversiteit richt zich op aanpassingen in het landgebruik en de effecten daarvan op biodiversiteit en op de landbouwkundige productie en bedrijfsvoering. Voorbeelden zijn functionele agrobiodiversiteit, agrarisch natuurbeheer, kruidenrijke graslanden, akkervogelbeheer en vergroening van het Europese Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). Het onderbouwen van de afweging tussen ecologie en economie met relevante data is vooral van belang bij behoud van natuurlijk kapitaal en bij het leveren van ecosysteemdiensten.

Binnen het thema gezondheid en welzijn richt het onderzoek zich op de rol en functie van een groene leefomgeving. Toonaangevend onderzoek wordt verricht op het vlak van zorglandbouw en ook steeds meer op burgerinitiatieven en burgerbetrokkenheid bij het beheer van groen, ook in een stedelijke omgeving. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om planten in te zetten om schadelijke emissies uit industrie te monitoren en de rol van beplantingen om de verspreiding van fijnstof uit stallen en van wegverkeer te beperken.