Biodiversiteit en agrarisch natuurbeheer

Biodiversiteit en agrarisch natuurbeheer

Het Wageningse wetenschappelijk onderzoek heeft veel kennis opgeleverd over het beheer van halfnatuurlijke graslanden, in het bijzonder in de aanleg, ontwikkeling en beheer van soortenrijke graslanden. Ervaringen uit meerjarige graslandbeheer-experimenten op zowel klei-, zand- als veengronden hebben hun weg gevonden in adviezen voor agrarisch natuurbeheer. Een bijzonder proefveld waar waardevolle gegevens voor beheer aan ontleend worden is het nabij Wageningen gelegen, bijna 60 jaar oude, Ossekampen Grasland Experiment. De kennis is ook getoetst en in de praktijk gebracht op proefbedrijf De Marke en op praktijkbedrijven.

Soortenrijke graslanden

Van de circa 1 miljoen ha grasland in Nederland is nog slechts 3 % als kruidenrijk grasland te noemen. Begin jaren ’50 was dat nog meer dan 50 %. De biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap is daarmee sterk afgenomen. Kruidenrijke graslanden vormen een belangrijk habitat voor flora en fauna. In het weidevogelbeheer zijn kruidenrijke graslanden essentieel om voldoende voedsel (insecten) te bieden voor weidevogelkuikens. Kruidenrijk gras levert ook een gezond, mineraal- en structuurrijk ruwvoer dat uitstekend ingepast kan worden in het rantsoen van melkvee.

Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer is een van de belangrijkste instrumenten om de biodiversiteit in het agrarisch gebied te behouden en te verbeteren. Het richt zich onder meer op de belangrijke weide- en akkervogelgebieden, botanisch graslandbeheer en beheer van randen en houtige elementen. De effectiviteit van agrarisch natuurbeheer kan worden vergroot door de ruimtelijke samenhang of wel de groenblauwe dooradering ervan te verhogen.

Op De Marke in Hengelo (Gld), melkveeproefbedrijf van Wageningen Livestock Research, hebben we een netwerk van natuurelementen gerealiseerd en met elkaar verbonden. Het geheel is ontsloten voor het publiek door een 5km-lang natuurwandelpad: het Markepad.

Momenteel wordt het agrarisch natuurbeheer hervormd, het moet resultaatgerichter, efficiënter en kosteneffectiever. Samenwerkingsverbanden van agrarisch natuurverenigingen (collectieven) gaan het agrarisch natuurbeheer nieuwe stijl vanaf 2016 vormgeven. Wageningen University & Research is als adviseur nauw betrokken bij het collectief VALA (Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek).

Projecten

Ossekampen grasland experiment

Praktijknetwerk kruidenrijke graslanden

Akkervogelvriendelijk bouwplan met zomergraan en overwinterende stoppels