Ossekampen Grasland Experiment

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog veranderde de landbouw in Nederland snel. Verkaveling, ontwatering en bemesting zorgden voor productieverhoging en schaalvergroting. Extensieve graslanden werden verbeterd en heringezaaid.

Twee vooraanstaande graslandonderzoekers van de Landbouwhogeschool in Wageningen, prof. dr. D.M. de Vries en prof. dr. ir. M.L. ’t Hart, realiseerden zich dat de verscheidenheid aan semi-natuurlijke graslandtypen door deze ontwikkelingen snel zou verminderen. Zij namen het initiatief om een graslandecologisch experiment aan te leggen, op een perceel zeer oud en weinig bemest grasland van de proefboerderij De Ossekampen in Wageningen, naar voorbeeld van het ‘Park Grass Experiment’ van het Rothamsted Experimental Station te Harpenden (UK), dat toen al 100 jaar bestond! In het ‘Ossekampen Grasland Experiment’ (OGE) worden de effecten onderzocht van beweiden en maaien in combinatie met bemesting, waarbij diverse nutriënten zowel afzonderlijk als in combinatie zijn toegediend.

Doel van het onderzoek

Aanvankelijk was het experiment bedoeld om de effecten van de beheersvorm (hooien versus beweiden) te kunnen onderscheiden van de effecten van de bodemvruchtbaarheid. Deze effecten waren in de praktijk van die tijd gekoppeld, doordat beweide graslanden vruchtbaarder waren dan hooilanden. Een tweede doel was het onderzoeken van de ecologische effecten van kalk en eenzijdige bemesting met stikstof, fosfor en kalium.

Luchtfoto Ossekampen

Huidig belang

In bijna 60 jaar zijn tussen de verschillende proefvlakken grote verschillen ontstaan in bodemvruchtbaarheid, productie, botanische samenstelling en soortenrijkdom. Niet alleen bovengronds zijn de verschillen tussen de behandelingen groot, maar ook in de bodemfauna zien we een aanzienlijke variatie. Nog steeds blijkt er een voortdurende dynamiek en ontwikkeling op te treden. Door de lange waarnemingsreeks biedt het experiment een unieke dataset om ecologische processen te analyseren, de data worden daar dan ook regelmatig voor gebruikt.