Nieuws

Minder chemische gewasbescherming in aardbei en andere gewassen

Gepubliceerd op
9 november 2017

In het nieuwe onderzoeksproject "Groene Gewasbescherming" worden nieuwe teeltsystemen ontwikkeld die teelten zoals die van aardbei, lelie, appel en akkerbouwgewassen veel minder afhankelijk maken van chemische gewasbescherming. Daarnaast start parallel een onderzoek dat zich richt op het behoud van populaties van bijen en andere bestuivers.

Startbijeenkomst project

Vertegenwoordigers van de agrarische sector, keten- en marktpartijen, maatschappelijke organisaties en onderzoek zijn bijeengeweest om mee te denken over het nieuwe onderzoeksproject "Groene Gewasbescherming". Dankzij de brede samenstelling van de groep leverde de bijeenkomst waardevolle vragen, suggesties en adviezen op. Zowel gefocust, zoals over de opzet van het aardbei-teeltsysteem, als meer algemeen, bijvoorbeeld over het gebruik van landschapselementen bij het instandhouden van predatoren die populaties van plaaginsecten in toom houden.

Onderzoek gewasbescherming en bestuivers

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit financiert voor de komende 5 jaar een groot onderzoek naar groene gewasbescherming en bestuivers. Het onderzoekproject “Groene Gewasbescherming” daarbinnen, wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research. Het parallel lopende bestuiversonderzoek, dat wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research, Naturalis en de Stichting EIS, richt zich op kennisontwikkeling en –verspreiding voor het behoud en bevordering van populaties van bijen en andere bestuivers.

Minder afhankelijk van chemische middelen

Het project Groene Gewasbescherming moet leiden tot nieuwe teeltsystemen die teelten als die van aardbei, lelie, appel en akkerbouwgewassen sterk verminderd afhankelijk maken van chemische gewasbescherming, terwijl telers wel hun marktpositie behouden. Als blijkt dat een teler in deze systemen incidenteel toch nog chemische gewasbeschermingsmiddelen moet gebruiken, zullen dat uitsluitend middelen met een laag risicoprofiel zijn.

Kennisdag in 2018

Begin 2018 zal de officiële start zijn van het project Groene Gewasbescherming en de deelprojecten. Er zal dan een kennisdag voor alle stakeholders gehouden worden.