wilde bijen

Wilde bijen

De honingbij is maar één van de 350 soorten bijen die in Nederlands zijn aangetroffen. Wilde bijen (hommels en solitair levende bijen) vormen een enorme diversiteit aan bestuivers. Zowel in natuurgebieden als in de stad voelen deze bijen zich thuis, maar een beetje hulp is wel gewenst. Ook wilde bijen hebben last van menselijke activiteiten die leiden tot habitatdegradatie. Maar zelfs in de stad zijn hier oplossingen voor te vinden.

Bedrijventerreinen voor bijen

Uit een literatuuronderzoek uitgevoerd in 2011 kwam naar voren dat er in de stedelijke en industriële omgeving ruimte is voor wilde bijen om zich te vestigen en handhaven (Cornelissen, 2012). Daarnaast werd geconcludeerd dat in en rond de stad de condities voor wilde bijen waarschijnlijk beter zijn dan in het intensief gebruikte functioneel agrarisch landschap. Dit kan verklaard worden door de aanwezigheid van kleinschalige structuren enerzijds en actieve inrichting en beheer ter plaatse anderzijds.  

Bijen@wur werkt samen met maatschappelijke partners (oa. de Gasunie) om het onderzoek naar stadse bijen vorm te geven. De centrale vraag van het onderzoek is: ‘Wat is de potentie van bedrijventerreinen en/of industrieterreinen en economische infrastructuur als leefgebied voor wilde bijen?’

Achtergrondinformatie

Publicaties derden

  • Banaszak-Cibicka et al (2012) Wild bees along an urban gradient: winners and losers. J. Insect Conserv.
  • Bates et al (2011) Changing Bee and Hoverfly Pollinator Assemblages along an Urban-Rural Gradient. PLOS one.