NEMA werkgroep berekening nationale ammoniakemissie

NEMA werkgroep berekening nationale ammoniakemissie

Sinds 1974 werkt een groot aantal organisaties samen in het project Emissieregistratie. Doel is het jaarlijks verzamelen en vaststellen van de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem.

De Emissieregistratie beslaat het gehele proces van dataverzameling, databewerking, het registreren en rapporteren van emissiegegevens in Nederland. De Emissieregistratie moet jaarlijks emissiecijfers leveren op basis van de beste wetenschappelijke inzichten.

De inschatting van de nationale ammoniakemissie vanuit de landbouw wordt berekend vanuit de werkgroep NEMA. In deze werkgroep zijn specialisten vertegenwoordigd vanuit verschillende kennisinstellingen om de meest actuele gegevens te gebruiken bij het berekenen van de nationale ammoniakemissies.

Hierbij wordt voor de bijdrage vanuit de mesttoediening uitgegaan van emissiefactoren voor verschillende mesttoedieningstechnieken op gras- en bouwland, de hoeveelheden mest die uitgereden worden en hun samenstelling en de implementatiegraad van de verschillende toedieningstechnieken.

Meer informatie